ايدز، دهان، دندانپزشك

نويسنده: نيلوفر زركش
استاد راهنما: استپان الكسانيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: انسان هميشه "بلاگريز" و "بلاستيز" بوده است. اين بلايا زماني يك سرماخوردگي ساده و قحطي و زماني طاعون، وبا و جذام بوده اند كه هر كدام به صورت پيك مرگ بر سركودكان، جوانان و سالمندان نازل مي شدند. انسان متفكر براي دفاع از خود شروع به جستجو و اكتشاف نمود، راههاي پيشگيري و درمان بيماريها را بتدريج كشف و بر طبيعت و جانداران ميكروسكوپي اش غلبه نمود. اين پيشرفت چنان بود كه حتي بعضي دانشمندان با غرور تمام اعلام نمودند كه بزودي هر چه بيماري در جهان است ريشه كن خواهد شد... ولي با پيدايش بلايي جديد به نام ايدز اين رويا نقش برآب گرديد. آري بلاي قرن بيستم به آرامي وارد شد. ابتدا در جمع همجنس گرايان و معتادان به مواد مخدر تزريقي و پس از آن بين زنان بدكاره، هموفيلها و هم اكنون در بين قشرهاي عادي جامعه. گروهي اين بيماري را خشم الهي خواندند، گروهي ديگر آن را دست ساز انسان دانشمند دانستند. گروهي ميمون را عامل اوليه انتقال آن به انسان مي دانند. در هر حال هنوز نحوه پيدايش اين بيماري مشخص نشده است ولي آنچه مشخص است عامل ايجاد كنند بيماري، يعني ويروس HIV است. در اين مدت كوتاه چند ساله اسرار زيادي در مورد اين بيماري كشف شده است. ساختمان ويروس و انواع آن، پاتوژنز، نحوه انتقال و جلوگيري از سرايت كاملا مشخص شده اند ولي تا پيدا نمودن درماني موثر و شايد واكسني براي پيشگيري، راه بسيار است. بحث ما شامل ويروسهاي نقص ايمني انساني، نحوه سرايت HIV مراحل بيماري، تظاهرات دهاني و درماني آن، پيشگيري از آلودگي، آزمايشات تشخيصي آلودگي با HIV، درمانهاي موجود و كوششهاي انجام گرفته در جهت تهيه واكسن ايدز است. تا چند سال يا حتي چند ماه ديگر با كشف دارويي جديد يا واكسني جديد بعضي سطور اين مبحث را ديگر در هيچ كتابي نخواهيم خواند و شايد آنچه كه امروز به عنوان معضل حل نشده به آن مي نگريم فردا با پيدايش درماني موثر جز خاطره چيزي از آن باقي نماند. آن روز است كه بواسطه غلبه دوباره انسان انديشمند بر محيط با لبخند از اين بيماري ياد خواهيم كرد. به اميد آنروز.
كلمات كليدي: