بررسي شيوع HIV در بيماران دياليزي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

نويسنده: مسعود باوادي خواه
استاد راهنما: شهناز اتابك
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: بيماران مبتلا به نارسائي مزمن كليه كه تحت درمان نگهدارنده با همودياليز قرار دارند، بعلت تزريق مكرر خون و فرآورده هاي آن يا شيوه زندگي شان (تماس جنسي يا فرد آلوده يا تزريق وريدي مواد مخدر) در گروه high risk براي آلودگي با HIV قرار دارند. با افزايش تعداد موارد ايدز در جهان پيش بيني مي شود آلودگي به ويروس HIV در نزد بيماران دياليزي نيز افزايش يابد. از سوي ديگر تعدادي از افراد مبتلا به ايدز به علت درگيري كليه، دچار نارسائي كليه شده و به دياليز نياز پيدا خواهند كرد، كه پيش آگهي چنين بيماراني بسيار بد مي باشد. بنابراين بررسي شيوع موارد seropositive HIV در بيماران دياليزي لازم بنظر مي رسيد. اين مطالعه بر روي 192 بيمار در 4 مركز همودياليز در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شده است. اين بيماران بجز تزريق مكرر خون ريسك فاكتور ديگري را براي ابتلا به عفونت HIV ذكر نمي كردند. جهت جستجوي سرولوژيك HIV Antibody ها براي بيماران آزمايش ELISA درخواست شد كه در تمامي موارد، آزمايشات منفي گزارش شد. نتايج اين بررسي با ديگر مطالعات انجام شده در سالهاي اخير بر روي بيماران دياليزي در ايران مطابقت دارد.
كلمات كليدي: