بررسي ميزان آلودگي به HIV , HCV و HBV در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور

نويسنده: احمده قره باغيان
استاد راهنما: مينا ايزديار
استاد مشاور: حوري رضوان
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پيراپزشكي،
چكيده: بيماري تالاسمي ناشي از اختلال در سنتزيك يا چند زنجيره پلي پپتيدي در هموگلوبين انسان مي باشد، و در نوع تالاسمي ماژور بيماران جهت جبران كم خوني و ادامه رشد و حيات احتياج مبرم به تزريق خون بشكل مداوم و منظم داشته و از اين جهت جزء افراد در معرض خطر بيشتر براي عوارض ناشي از انتقال خون مي باشند. در اين پژوهش، 200 بيمار مبتلا به بتا تالاسمي ماژور و 200 كنترل سالم جهت HIV, HCV و HBV مورد بررسي قرار گرفتند. از ميان 200 بيمار مبتلا به تبا تالاسمي ماژور، 26 نفر (13%) از نظر anti-HCV مثبت بودند، و 66 نفر (33%) نيز از نظر HBSAg و Anti-HBS مثبت بودند و نشان دهنده در معرض قرارگيري اين تعداد از بيماران تالاسمي ماژور با HBV مي باشد، و از نظر HIV آلودگي مشاهده نگرديد. همچنين از ميان 26 بيمار anti-HCV مثبت، 4 نفر anti-HBC مثبت و در 15 نفر نيز ميزان آنزيم آلانين آمينو – ترانسفر از بالاتر از حد نرمال بود. در مقابل در جمعيت كنترل، 0.5% از نظر anti-HCV و 20 درصد از نظر در معرض قرارگيري با ويروس هپاتيت ب (1.5% HBs-Ag مثبت و 18.5% anti-HBs مثبت) مثبت بودند.
كلمات كليدي: