وضعيت نسوج پريود نشيوم در بيماري ايدز

نويسنده: صفر شريعتي زاده
استاد راهنما: خسرو ثائبي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: انسان هميشه "بلاگريز" و "بلاستيز" بوده است اين بلايا زماني سرماخوردگي ساده، قحطي و زماني طاعون، وبا، جذام بوده كه هر كدام به صورت پيك مرگ بر سركودكان، جوانان و سالمندان نازل مي شد انسان متفكر براي دفاع از خود شروع به جستجو و اكتشاف نمود، راههاي پيشگيري و درمان بيماريها را بتدريج كشف و بر طبيعت و جانداران ميكروسكوپي اش غلبه نمود اين پيشرفت چنان بود كه حتي بعضي از دانشمندان با غرور تمام اعلام نمودند كه بزودي هر چه بيماري در جهان است ريشه كن خواهد شد ولي با پيدايش بلائي جديد بنام ايدز اين روءيا نقش بر آب شد. آري بلاي قرن بيستم به آرامي وارد شد ابتدا در جمع همجنس بازان و معتادان به مواد مخدر تزريقي و پس از آن بين زنان بدكاره، هموفيل ها و هم اكنون در بين قشرهاي عادي جامعه، گروهي اين بيماري را خشم الهي و گروهي ديگر آن را دست ساز دانشمندان دانستند، گروهي ميمون را عامل اوليه انتقال آن به انسان مي دانند در هر حال هنوز نحوه پيدايش اين بيماري مشخص نيست ولي آنچه مشخص است عامل ايجاد كننده بيماري ويروس HIV در مدت كوتاهي اسرار زيادي در مورد اين بيماري كشف شده است ساختمان ويروس و انواع آن پاتوژنز، نحوه انتقال و جلوگيري از سرايت آن كاملا مشخص شده است ولي تا پيدا نمودن درماني كاملا موثر و شايد واكسني براي پيشگيري، راه طولاني در پيش است بحث ما شامل ويروس هاي نقص ايمني و عواملي كه با ويروس همكاري دارند، نحوه سرايت HIV تظاهرات دهاني و وضعيت پريود نشيوم در اين بيماران، طرق پيشگيري از آلودگي، تحقيقات انجام شده در مورد آن درمانهاي اوليه انجام شده روي اين بيماري. اميد است كه بزودي بشر بتواند دارو يا واكسني موثر بر عليه اين طاعون قرن بيستم غلبه نموده و حركتي مثبت و موثر در جهت استراتژي پيشگيري از اشاعه بيماري ايدز در جهان انجام دهد. به اميد آن روز.
كلمات كليدي: