بررسي تظاهرات هماتولوژيك در عفونت HIV

نويسنده: شراره مدرسي
استاد راهنما: تقوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: خلاصه: در اين مقاله اختلالات هماتولوژيك تومورال و غير تومورال عفونت HIV مورد بررسي قرار گرفته است. تظاهات خوني آن شامل اختلالات مورفولوژيكي سلولهاي خوني و تغييرات در مغز استخوان مي باشد. آنتي بادي نسبت به گلبول قرمز پلاكت گرانولوسيت بدليل ايمونيني يا تحريكات غير اختصاصي لنفوسيت B بوجود مي آيد. اما وجود آنها صددرصد مساوي با سيتوپني نمي باشد. كاهش پيشرونده در تعداد و عمل سلولهاي لنفوسيتي CD4+T نيز مهمترين وجه مشخصه بيماري است. اختلال در تعداد و عمل لنفوسيتهاي T اختلال در لنفوسيت B منوسيت و ماكروفاژها و اختلالات نظير نقص در پاسخدهي به آنتي ژنهاي پروتئيني محلول جزء مشكلات پاسخهاي ايمني در بيماران است. اختلالات هموستاتيك نيز يك نماي مشخصي در عفونت HIV مي باشد. البته پاتوژنز و درمان آنها بخوبي مشخص نمي باشد ولي احتمالا قسمتي از يك بيماري اتوايمون است. ساركوم كاپوسي شايعترين بدخيمي در AIDS كه يك تومور مزانشيمال با اتيولوژي نامشخص است كه شامل سلولهاي مختلف و تكثير سلولهاي دوكي شكل و عروق جديد است. اين سلولها نماي مشابه سلولهاي عضلاني صاف و اندوتليالي دارند مطالعات بيولوژيك نيز وجود فعاليتهاي اتوكرين و پاراكرين را در اين ضايعه نشان مي دهند كه احتمالا سيتوكينها محرك اين ضايعات مي باشد. بالاخره مطالعات روي موش نشان داد كه پروتئين Tat ناشي از ژن TaT رل مهمي در پيشرفت و گسترش ساركوم كاپوسي دارد. درمانهاي آن شامل شيمي درماني، راديوتراپي، بيولوژيك و درمانهاي موضعي است. لنفوم اولين مغزي قسمتي از طيف بيماري AIDS است ولي لنفوم غير هوچكين سيستميك يكي از بيماريهاي ديررس در AIDS محسوب مي شود. هر گروهي از بيماران ممكن است دچار لنفوم شوند و اغلب اين لنفومها از نوع high grade نوع B=cell شامل لنفوم ايمنو پلاستيك و از نوع كوچك بدون شكاف است. رژيمهاي درماني جديد شامل شيمي درماني با دوز كم و پروفيلاكسي اوليه CNS است.
كلمات كليدي: