بررسي كودكان درگير با بيماري ايدز

نويسنده: الهام رادان
استاد راهنما: ليدا طوماريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: ايدز، بيماري است كه هنوز نه درمان خاصي دارد و نه واكسن مشخص براي آن پيدا شده است. شايد گفته شود اين بيماري كه در كشور ما شيوع چنداني ندارد پس چه لزومي دارد راجع به آن اطلاعاتي داشته باشيم؟ پاسخ اينست كه آيا مي توان براي هوا مرز جغرافيائي در نظر گرفت؟ بيماري هم مرز مشخصي ندارد و در هر جايي ممكنست نفوذ كند. بيماري ايدز يا سندرم نقص ايمني اكتسابي AIDS); Acquired Immunodeficiency syndrome ) يك بيماري عفوني ويروسي است كه در اثر ويروس نقص ايمني انساني HIV): Human Immunodeficiency Virus ) بوجود مي آيد. وقتي HIV وارد بدن مي شود از راه خون به سلولهاي T4 كه نقش مهم دفاع بدن را دارند حمله مي كند. سپس وارد هسته سلولها مي شود. اين لنفوسيت نمي تواند اين جسم خارجي را تشخيص دهد، به همين دليل ويروس هم همراه سلول تكثير پيدا مي كند. در نتيجه لنفوسيت ها از بين رفته، ويروس از لنفوسيتي به لنفوسيت ديگر مي رود و بدن دچار ورشكستگي دفاعي مي شود. از اينجاست كه شخص مبتلا در معرض انبوه بيماريهاي ويروسي، قارچي، انگلي و باكتريايي قرار مي گيرد و همچنين بعضي سرطانهاي ويروسي كه به قيمت جان بيمار تمام مي شود. بسياري از مردم گمان مي كنند كه اين بيماري كشنده، خاص همجنس گرايان و كشورهاي صنعتي است و از اين رو به آن اعتنا ندارند و خود را مصون مي پندارند، هر دو پندار نادرست است. درست است كه بيشتر قربانيان ايدز در اروپا و ايالات متحده امريكا همجنس گرايان هستند، اما بسياري از مردم افريقا (كه گمان مي رود بيماري نخست در آنجا ظاهر شده است) به ويروس ايدز آلوده اند، بي آنكه همجنس گرا باشند. اخيرا نيز شيوع اين بيماري در اطفال موجب نگرانيهاي فراواني در آينده ملتها شده است. ايدز مسئله حاد جامعه ما نيست، ولي اطراف كشورمان ديوار چين كشيده نشده است. ايدز مسئله حاد جامعه ما نيست ولي اگر آموزش ببينيم، اگر مراقبت كنيم و اگر آگاه باشيم، قطعا مفيد است.
كلمات كليدي: