بررسي بيماري ايدز و موارد گزارش شده آن در ايران

نويسنده: معصومه بهمني، مرجان يزدان پناه گوهرريزي
استاد راهنما: سعيد ا ميني افشار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكتراي طب
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: