عوارض دهاني ايدز در كودكان مبتلا

نويسنده: محمدحسن شيخ رضايي
استاد راهنما: بهمن نوابي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: انسان همواره در طي قرون متمادي درگير مسائل و مشكلات عديده و بزرگي بوده است كه با سرپنجه تفكر و خلاقيت و پس از سالها تلاش بي وقفه موفق به مهار آنان گرديده است. در ساليان اخير يكي از بزرگترين مشكلات جامعه بشري و جامعه پزشكي بيماري هلاكت بار ايدز بوده است و در اين سير توجه محافل پزشكي و مراكز پژوهش هاي علمي سراسر جهان، بيش از پيش به اين بيماري صعب العلاج قرن معطوف شده است. امروزه بسياري از موسسات تحقيقاتي و آزمايشگاهي معتبر دنيا مقدار قابل توجهي از بودجه خود را به اين امر اختصاص داده اند. هم اكنون صدها هزار تن از متخصصين و پژوهشگران كارآمد علم پزشكي، شبانه روز تلاشي بي وقفه را دنبال مي كنند تا با بكار بردن آخرين يافته هاي علمي درمان قطعي بيماري ايدز را بيابند و براي مهار آن چاره اي بينديشند. خوشبختانه در كشور ما، به خاطر پاي بندي خانواده ها به اصول و ارزشهاي اخلاقي و برخورداري از تعاليم انساني اسلام، بيماري دنياگير ايدز نتوانسته است مرحله نگران كننده اي داشته باشد و به عكس در آمريكار و كشورهاي اروپايي بخاطر بي بند و باري هاي اخلاقي و انحرافات رفتاري، شيوع فراواني داشته است. در اين ميان علاوه بر منحرفين جوامع به اصطلاح پيشرفته كه درگير اين بيماري گرديده اند، كودكان و نوجوانان داراي مشكلات خوني و ايمني و نيز كودكان متولد شده از مادران مبتلا نيز در خطر ابتلا به اين بيماري واقع شده اند و كشور ما نيز از اين امر مستثني نبوده و نخواهد بود. در اين پايان نامه، نگارنده قصد معرفي و توضيح عوارض و تظاهرات خصوصا تظاهرات دهاني اين بيماري در اطفال و مروري بر علل ايجاد كننده و گروههاي در معرض خطر و وضعيت فعلي تحقيقات و پژوهشهاي علمي در اين خصوص را دارد. اميد است كه مقبول صاحبان خرد افتد.
كلمات كليدي: