ايدز در دندانپزشكي AIDS IN DINTISTRY

نويسنده: عاطفه منوچهري نائيني
استاد راهنما: بهرام آيرملو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك: دكتري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: مقدمه: دانش ايمونولوژي، سابقا يكي از شاخه هاي كوچك ميكروبيولوژي بوده است، ولي در حال حاضر به صورت يكي از شاخه هاي اصلي علوم زيستي در آمده است و با بسياري از بيماريهاي انساني مرتبط مي باشد. با يك نگاه اجمالي به تعداد مقالات و گزارشاتي كه هر ساله در اينمورد منتشر مي شود مي توان به وسعت تحقيقات انجام شده در اين مورد پي برد. اطلاعاتي كه در نتيجه تحقيقات در مورد مسايل ايمونولوژيكي بدست آمده، سبب شده كه در تصوير كلي بيماريها تغييراتي ايجاد شود. يك پزشك بايستي با درك اصول كلي ايمونولوژي جديد، چگونگي ارتباط آن را با بيماريهاي مختلف دريابد. در بسياري از تحقيقات انجام شده در زمينه پوسيد گيهاي دنداني، بيماريهاي پريودنتال و زخمهاي دهاني، تكنيكهاي مختلف ايمونولوژي جهت بررسي اتيولوژي و درمان اين بيماريها در نظر گرفته مي شود. در اين پايان نامه مختصري راجع به سيستم ايمني، انواع بيماريها با نقص سيستم ايمني و سپس در مورد AIDS اين معضل كنوني جهان، صحبت خواهد شد.
كلمات كليدي: