بررسي عفونت هاي قارچي در افراد مبتلا به ايدز

نويسنده: مهين مقدمي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك:
دانشگاه: ، ،
چكيده: سندرم نقص سيستم ايمني اكتسابي (ايدز) اولين بار در سال 1980 در امريكاي شمالي مورد بررسي قرار گرفت. اين سندرم با Anergy جلدي و افزايش IgG پلي كلنال و كاهش نسبت سلولهاي T4 به T8 مشخص مي شود. در سال 1984 يك رترو ويروس (Human T-cell leukemia virus) نوع HTLV-III)III )بعنوان عامل ايجاد كننده ايدز شناخته شد. اين ويروس (HTLV-III) مسئول كمپلكس وابسته به ايدز (ARC) نيز شناخته شده است. اين بيماري با مجموعه علايم كيلنيكي مانند كاهش وزن، بي اشتهائي، تب، اسهال مزمن، ضعف، كانديد يازيس دهاني، راش هاي جلدي و لمفادنوياتي منتشره مشخص مي گردد. بيماران معمولا بدنبال عفونت فرصت صلب يا ساركوم كاپوزي تلف مي شوند. اين را اغلب در بالغين جوان شامل مردان هموسكسول، هتروسكسول، معتاديني كه مواد مخدر را داخل وريدي تزريق مي كنند در هر دو جنس، در افراد هايتي و به تعداد كمتر در هموفيل ها و اطفالي كه والدين آنها در يكي از گروههاي بالا قرار دارند ديده مي شوند. عفونت هائي كه افراد مبتلا به ايدز را مورد تهاجم قرار مي دهند شامل عفونت هاي ويرال، تك ياخته اي، قارچي و بيماري هاي مايكوباكتريال مي باشد اكثر بيماران مبتلا به ايدز بوسيله ضايعات جلدي مانند ساركوم كاپوزن، كانديديازيس دهاني عفونت مزمن ناشي از هرپس ويروس و مولوسكوم كنتا جيوزوم شناخته مي شوند. بطور كلي تظاهرات جلدي ايدز را ميتوان به سه گروه تقسيم بندي نمود:
ضايعات نئوپلاستيك
ضايعات ناشي از عفونتها
ساير ضايعات
برخي از ضايعات نئوپلاستيك و تظاهرات عفوني تقريبا فقط در بيماران مبتلا به ايدز يا در زمينه نقص سيستم ايمني ديده مي شود مانند ساركوم كاپوزي در يك مرد جوان هموسكسول ولي ساير عفونت ها مانند مولوسكوم كونتا جيوزوم اختصاص به بيماري ايدز ندارد ولي ممكن است بصورت اتيپيك يا به شكل شديد در زمينه نقص سيستم ايمني ديده شود. عفونت هاي قارچي كه در افراد مبتلا به ايدز ديده مي شود شامل عفونت هاي قارچي سطحي اسپوروتريكوزيس، كانديد يازيس اورال وازوفاژ و كريپتوكوكوزيس مي باشد. ولي مواردي از هيستوپلاسموزيس و عفونتهاي ناشي از اسكوپولاريوپسيس نيز در اين بيماران گزارش شده است. عفونت هاي قارچي سطحي كچلي كشاله ران، پاوتيناورسيكالر اغلب در بيماران مبتلا به ايدز ديده مي شود. ضايعات تيناورسيكالر در اين بيماران ممكن است وسيع بوده و پوست محل ضايعات ممكن است ضخيم شده و اغلب نسبت به سلنيوم سولفايد، ميكونازول يا كلوتريمازول مقاوم مي باشند. كتوكونازول سيستميك مفيد بوده ولي عود عفونت ديده مي شود. همچنين فوليكوليت وسيع ناشي از پي تي روسپوروم نيز ممكن است ايجاد گردد. عفونت هاي قارچي سطحي ممكن است بصورت اتيپيك تظاهر نمايد. كچلي صورت مشابه اريتم مولتي فورم و در ماتيت سبورئيك در اين بيماران گزارش شده است. و كچلي گردن بصورت پاپول هاي مسطح مشاهده شده است. عفونت ناشي از ترايكوفايتون روبروم ممكن است مشابه كراتودرما بلنوراژيكوم (Keratoderma blennorrhagicum) وكراتودرما پالمرپلنتر (keratoderma palmoplanter) ديده مي شود. عفونت وسيع ناشي از ترايكوفايتون روبروم از علايم مهم در بيماران مبتلا به نقص سيستم ايمني با HIV مثبت و ايدز مي باشد انيكومايكوزيس اغلب به تنهائي و يا توام با هيپركراتوزيالموپلنتر ديده مي شود. و اغلب نسوج نرم اطراف ناخن مبتلا مي شوند وترايكوفايتون روبروم شايعترين ارگانيسم قارچي جدا شده مي باشد. يك مورد نيز انيكومايكوزيس فرم پروگزيمال سفيد زير صفحه ناخن (proximal white subungual onychomycosis) در يك بيمار مبتلا به ايدز گزارش شده است. اين فرم از انيكومايكوزيس شكل نادر عفونت ناخن مي باشد. همچنين انيكومايكوزيس بصورت لكه هاي سفيد سطحي ناشي از ترايكوفايتون روبروم نيز در يك بيمار مبتلا به ايدز مشاهده گريده است. ضايعات كانديدايي ناخن در بيماران مبتلا به ايدز كاملا شايع بوده و اغلب نسبت به داروهاي ضد قارچي موضعي و سيستميك مقاوم مي باشد. اسپورتويكوزيس: اسپوروتريكوزيس سيستميك قبلا در بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي بدخيم خوني يا سيستم لمفورتيكولر، معتادين به الكل، مبتلايان به ديابت قندي، يا افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني ديده مي شد ولي امروزه در بيماران مبتلا به HIV شرح داده مي شود. برخلاف فرم جلدي لنفاوي اسپورتريكوزيس، در اين بيماران تاريخچه اي از تماس با خاك يا گياهان معمولا وجود ندارد و بنظر مي رسد كه محل ورود ارگانيسم ريه باشد كه از طريق جريان خون بصورت ثانويه در بدن انتشار مي يابد. بيماري با احساس خستگي كاهش وزن و تب خفيف شروع مي شود. ضايعات جلدي بصورت پاپول هاي اريتماتو ياندولهاي منتشر مي باشد كه بتدريج زخمي شده و داراي مركز كروت دارو نكروتيك مي باشد. ارتريت مزمن (chronic erosive arthritis) و استئوميليت شايع مي باشد. ريه ندولهاي لنفاوي و منتشر ممكن است مبتلا گردند. تشخيص با بيوپسي پوست و كشت صورت مي گيرد. ارگانيسم در بيوپسي پوست برخلاف نمونه بيوپسي كه از بيماران غير ايدزي گرفته شده و مشكل مي توان ارگانيسم را مشاهده نمود در اين بيماران به تعداد فراوان ارگانيسم ديده مي شود. يدورپتاسيم در عفونت منتشره اسپوروتريكوزيس در بيماران مبتلا به ايدز موثر نمي باشد و آمفوتريسين با درمان انتخابي جهت اين شكل از عفونت در اين بيماران مي باشد.
كلمات كليدي: