بررسي ميزان فلورايد در آب شرب و شاخص DMF در شهر دامغان در سال 80-1379

نويسنده: حميدرضا ناصحي ني
استاد راهنما: اسيمين ناصري
استاد مشاور: احمد عامري
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده بهداشت،
چكيده: يكي از عناصر مهم كه نقش بسزايي در سلامت انسانها دارد و تامين آن از سوي انجمنهاي پزشكي و دندانپزشكي مورد تاييد قرار گرفته عنصر فلورايد مي باشد كه البته در اين زمينه نظرات موافق و مخالف زياد است. تعدادي به كلي اين عنصر را براي بدن مضر مي دانند ولي اكثريت سازمانها و مجامع بين المللي دنيا از قبيل سازمان بهداشت جهاني FDI و ... فوايد آن را بيشتر از مضرات آن مي دانند و جهت تهيه آن براي افراد جامعه بر فلورايد زني آب شرب تاكيد مي ورزند طبق توصيه سازمان بهداشت جهاني موفق ترين و موثرترين روش پيشگيري از پوسيدگي دندان تنها كنترل و افزودن فلورايد به آب شرب مي باشد. لذا در اين پژوهش غلظت فلورايد منابع آب شرب شهر دامغان در روستاي لاسگرد شهرستان سمنان و ميزان شاخص DMFT (تعداد دندانهاي پوسيده، كشيده و پرشده) در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي اين دو مكان جهت مقايسه و توصيه و ارتباط ميزان فلورايد آب شرب و شاخص DMFT مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت غلظت فلورايد منابع آب شرب شهر دامغان و روستاي لاسگرد در فصول و ماههاي مختلف (فصول كم باران و پرباران) اندازه گيري شد. ميزان فلورايد در منابع آب شرب دامغان در ماههاي تابستان و پاييز (فصول كم باران) برابر 0.37 ميلي گرم در ليتر بر حسب فلورايد و در فصلهاي پر باران (زمستان و بهار) برابر 0.6 ميلي گرم در ليتر بر حسب فلورايد به دست آمد. در فصل كم باران در روستاي لاسگرد برابر 0.89ميلي گرم در ليتر و در فصل پرباران برابر 2/1 ميلي گرم در ليتر بر حسب فلورايد به دست آمد كه در شهر دامغان مقدار ذكر شده فوق نسبت به حد مطلوب با توجه به متوسط حداكثر دماي روزانه فصول كم باران يعني فصل تابستان به ميزان 0.33 ميلي گرم در ليتر و فصل پاييز به مقدار 0.63 ميلي گرم در ليتر در فصول پرباران يعني فصل زمستان به مقدار 0.6ميلي گرم در ليتر و در فصل بهار ميزان از 0.1 ميلي گرم در ليتر كمتر مي باشد. در روستاي لاسگرد مقدار ذكر شده فوق در حد مطلوب مي باشد و آب روستا از لحاظ فلورايد مشكلي ندارد. از طرفي شاخص DMFT در كل در شهر دامغان در بين دانش آموزان 15-12 ساله مدارس راهنمايي (پسر و دختر) كه به تعداد 560 نفر (297 پسر و 263 دختر) مورد معاينه قرار گرفته برابر 1.79 و در بين دانش آموزان 12 ساله دختر و پسر شاخص برابر با 2.00 محاسبه گرديد كه مقدار ذكر شده فوق با توجه به طبقه بندي سازمان بهداشت جهاني در رابطه با شاخص DMFT در سطح دوم قرار گرفت و ميزان پوسيدگي دندان در شهر دامغان كم بدست آمد. و نيز اين شاخص در بين دانش آموزان 15-12 ساله روستاي لاسگرد كه تعداد 93 نفر مورد معاينه قرار گرفتند برابر با 1.42 بدست آمد كه اين مقدار با توجه به طبقه بندي سازمان جهاني بهداشت در سطح دوم قرار گرفت و ميزان پوسيدگي در اين روستا نيز كم مي باشد با توجه به اعداد بدست آمده فوق را رابطه با ميزان فلورايد آب شرب و شاخص DMFT شهر دامغان و روستاي لاسگرد سمنان و با توجه به تحقيقات بسيار زيادي كه در كشورهاي مختلف در اين زمينه انجام گرفته است مي توان چنين استنباط كرد كه ميزان فلورايد آب شرب بعد از نزديكي با ميزان پوسيدگي در جوامع مختلف ارتباط دارد و منطقي ترين پيشنهاد جهت كاهش پوسيدگي دندان در جوامع تنظيم ميزان فلورايد آب شرب آنها در حد مطلوب و استاندارد مي باشد.
كلمات كليدي: فلورايد، پوسيدگي دندان، فلورايد زني، شاخص DMFT