بررسي كارايي توام سپتيك تانك و لاگون هوادهي براي تصفيه شيرابه حاصل از محل هاي دفن زباله

نويسنده: حسين تقي پور قاسم آبادي
استاد راهنما: احمد عامري
استاد مشاور: سيد علي متوليان، محمدتقي صمدي
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده بهداشت،
چكيده: اين بررسي با هدف كلي تعيين ميزان تصفيه پذيري شيرابه حاصل از محل هاي دفن زباله با كاربرد توام سپتيك تانك و لاگون هوادهي با استفاده از شيرابه خروجي از محل دفن زباله شهرستان كرج انجام شد بدين منظور پس از نمونه برداري اوليه شيرابه خروجي از محل دفن و آناليز آن، مقادير آلاينده هاي موجود در شيرابه بدست آمد با توجه به خصوصيات كيفي شيرابه مورد نظر از يك پايلوت دو قسمتي بي هوازي- هوازي جهت تصفيه شيرابه مذكور استفاده گرديد و تصفيه پذيري آن مورد آزمايش قرار گرفت در اين پژوهش از پايلوت سپتيك تانك به عنوان روش بي هوازي و از پايلوت لاگون هوادهي به عنوان روش هوازي استفاده شد اين بررسي به مدت11 ماه انجام شد در طول اين مدت اثرات زمان، دما، ماند، بار COD و دبي ورودي به پايلوت بركارايي سيستم تصفيه ذكر شد. مورد بررسي قرار گرفت. سپتيك تانك در دماهاي ºC25،ºC30 و ºC35 با زمان ماند ثابت 5 روز و لاگون هوادهي در دماهاي ºC20 و ºC25 و ºC30 با زمان ماند ثابت 14 روز راهبري گرديد. سپتيك تانك در بهترين شرايط (ºC35( COD را 51.15 درصد و به طور ميانگي COD را 45.22 درصد حذف كرد. لاگون هوادهي در بهترين شرايط C?30 COD را 98 درصد و به طور ميانگين COD را 27/95 درصد كاهش داد. در مجموع در اين سيستم به طور متوسط COD را 98.5 درصد و به طور ميانگين COD را 27/95 درصد كاهش داد. در مجموع در اين سيستم به طور متوسط COD را 98.5در صد كاهش داد سپس سپتيك تانك در زمانهاي ماند 3 روز، 5 روز و 7 روز با دماي ثابت C?35 و لاگون هوادهي در زمانهاي ماند 5 روز، 7 روز، 10 روز و 12 روز و 14 روز با دماي ثابت C?25 راهبري گرديد سپتيك تانك در بهترين شرايط (زمان ماند 7 روز) COD را 57.1 درصد و به طور ميانگين COD را 50 درصد حذف كرد. لاگون هوادهي در بهترين شرايط (زمان ماند 14 روز) COD را 95.8 درصد و به طور ميانگين COD را 89.57 درصد كاهش داد. در مجموع اين سيستم به طور متوسط COD را 02/91 درصد كاهش داد. در مرحله بعد سپتيك تانك در بارهاي COD 2.8 ،3.91 ،653 كيلوگرم در متر مكعب COD در روز با دماي ثابت C?35 و لاگون هوادهي در بارهاي COD 0.744، 0.896، 1.05، 1.478،2.06 كيلوگرم در متر مكعب COD در روز با دماي ثابت C?25 راهبري شد. سپتيك تانك در بهترين شرايط (بار COD 2.8 كيلوگرم در متر مكعب COD در روز) COD ورودي معادل 19573 ميلي گرم در ليتر را به 8401 ميلي گرم در ليتر كاهش داد و به دنبال آن لاگون هوادهي COD را در بهترين شرايط (بار COD 0.744 كيلو گرم بر متر مكعب COD در روز ) به 432 ميلي گرم در ليتر كاهش داد. در انتها سپتيك تانك و لاگون هوادهي در دبي هاي مختلفي راهبري گرديد كه بهترين نتايج براي سپتيك تانك در دبي 6/23 ليتر در روز بدست آمد و لاگون هوادهي نيز در دبي 3/9 ليتر در روز در بهترين شرايط كاركرد و راندمان حذف COD قرار داشت.
كلمات كليدي: