هيدرولوژي آبهاي زيرزميني

نويسنده: سيمين ناصري
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه تهران، دانشكده بهداشت، بهداشت محيط
چكيده: از ديرباز، آبهاي زيرزميني با توجه به اينكه مستقيماً در معرض ديد بشر قرار نداشته اند همواره سوالاتي را در ذهن انسان موجب مي شده اند از جمله: به چه ترتيب اين آبها بوجود آمده اند؟ ميزان اين آبها چقدر است؟ آيا اين آبها ساكن هستند يا حركت ميكنند؟ اگر حركت دارند، مقصد آنها كجا است و سرعت حركتشان چقدر است؟ چه عواملي باعث مي گردند كه در بعضي نقاط اين آبها باحجم كم از زمين مي جوشند و در نقاط ديگري از بين سنگها با حجم زياد از زمين خارج مي شوند؟ چرا گاهي اين آبها بسيار شفاف، سرد و خالص هستند و يا بحالت بسيار داغ و جوشان و همراه با مواد مختلف معدني و گازها از زمين خارج ميگردند؟ و بالاخره اين سوال كه بهترين طريق استفاده از اين آبها كدامست؟ درس هيدرولوژي آبهاي زيرزميني، مبحثي است كه به طرح اينگونه سوالات و پاسخگويي آنها مي پردازد. در واقع هدف از اين درس، شناخت آبهاي موجود در زير سطح زمين، موقعيت و مشخصات آنها و چگونگي حركت آنهاست كه نهايتاً منجر به كسب اطلاعات لازم از نقطه نظر استفاده از اين آبها جهت مصارف شرب و كشاورزي خواهد گشت. در اين راستا نظر به اينكه چارچوب اصلي مبحث هيدرولوژي آبهاي زيرزميني را علم زمين شناسي تشكيل مي دهد، ابتدا ازاين ديدگاه، وجود آبها در زير سطح زمين مورد بررسي قرار ميگيرد، سپس قوانين فيزيكي كه حركت و جريان اين آبها را توصيف ميكنند، تشريح ميشوند. همچنين از نقطه نظر شيميايي مشخصات كيفي آبهاي زيرزميني و نهايتاً تأثير بشر روي وضعيت اين آبها (چگونگي استفاده از اين آبها) مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
كلمات كليدي: