بررسي آبهاي جنوب البرز مركزي- از پيست آبعلي تا كرج (در چهار فصل)

نويسنده: محمد رضا غفوري
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/01/01
مدرك: رشته آبشناسي
دانشگاه: دانشگاه تهران، دانشكده داروسازي و دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،
چكيده:
كلمات كليدي: