ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه ويژه اقتصادي ازنا

نويسنده: بهرام كمره اي
استاد راهنما: مسعود يونسيان
استاد مشاور: اميرحسين محوي، رامين نبي زاده
تاريخ دفاع: 1385/05/02
مدرك: كارشناسي ارشد (MSPH) مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،
چكيده: مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي ازنا بر اساس قوانين محيط زيست و در چارچوب توسعه پايدار كشور طرح ريزي گرديده است . پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات، با هدف بررسي آثار مثبت و منفي طرح بر محيط زيست و ارائه راهكارهاي فني و مديريتي تخفيف آثار سوء زيست محيطي و تقويت آثار مثبت با استفاده از روش ماتريس دو قسمتي لئوپولد مطابق با شرايط ايران اجرا مي شود . در اين مطالعه وضعيت موجود محيط زيست منطقه در سه محدوده بلافصل ، تحت اثرات مستقيم و تحت اثرات غير مستقيم پروژه تشريح و پارامترهاي كمي و كيفي آن با روند تغييرات در طول زمان و استانداردهاي مدون كشوري مورد سنجش و مقايسه قرار گرفت. سپس ميزان تأثير هر يك از فعاليتهاي پروژه در فازهاي ساختماني و بهره برداري بر عناصر زيست محيطي در محدوده هاي مذكور در دو مرحله قبل و بعد از اعمال روشهاي كاهش آثار سوء مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه بر آيند اثرات قبل از اعمال روشهاي آثار سوء منفي است و بيشترين اثرات منفي در مرحله بهره برداري بر محيط فيزيكو شيميايي است كه كوتاه مدت و بعضاً اجتناب ناپذيرند و بيشترين آثار مثبت در مرحله ساخت بر روي محيط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است كه اين اثرات در طولاني مدت آثار مثبت آن در مقايسه با آثار منفي ارجحيت قابل ملاحظه اي دارند . بطور كلي مي توان چنين استنباط نمود كه اجراي پروژه در منطقه مورد نظر هر چند مي تواند آثار سوئي بر عناصر زيست محيطي داشته باشد، ليكن اجراي طرح همراه با ملاحظات زيست محيطي ضمن كاهش اثرات سوء آن بر محيط هاي طبيعي در مراحل ساخت و بهره برداري باعث كاهش اثرات منفي بر محيط فيزيكو شيميايي و افزايش اثرات مثبت طرح در محيطهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي (مانند افزايش اشتغال و درآمد ، رونق اقتصادي، ارزش منطقه اي) خواهد شد كه با توجه به بالا بودن سطح بيكاري در منطقه مذكور اهميت بسزايي دارد و اجراي طرح مذكور را توجيه پذير ميكند.
كلمات كليدي: ارزيابي اثرات زيست محيطي، منطقه ويژه اقتصادي، ماتريس دو بعدي