تعيين دقت تست جديد anda-RTpatho-tb در تشخيص سل ريوي

نويسنده: رسول عليان نژاد
استاد راهنما: حميد رضا ابطحي
استاد مشاور: عنايت صفوي، درخشان، زاهد پور اناركي
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: فوق تخصص ريه
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:سل يك مشكل جهاني محسوب مي‌شود. درمان و كنترل سل نيازمند يافتن باسيل سل در يك نمونه است. اسمير مستقيم خلط از حساسيت تشخيصي كافي برخوردار نيست و انجام كشت مستلزم زمان طولاني براي رسيدن به تشخيص است و PCR علاوه بر هزينه بالا در بسياري از مراكز قابل انجام نيست. تست جديد تشخيص سريع كه توسط انستيتو پاستور ابداع شده است ميتواند با يك روش ساده و در مدت دو ساعت باسيل سل را تشخيص دهد. در اين روش زماني كه آنتي بادي كونژوكه شده با طلا (تهيه شده در سرم خرگوش) آنتي ژن اختصاصي ديواره باسيل سل را تشخيص مي‌دهد. كمپلكس آنتي ژن-آنتي بادي دچار تغيير رنگ مي‌شود روش در اين مطالعه دقت تست سريع تشخيص سل در مقايسه با كشت در شصت نمونه متوالي در بيماران مشكوك به سل تحت بررسي قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه 29مرد و 31 زن تحت بررسي قرار گرفتند كه 7 مورد ان HIV مثبت بودند. در تمام نمونه هاي كشت مثبت، تست سريع نيز مثبت بود و در سه نمونه كشت منفي هم تست سريع مثبت شد: حساسيت 100% ، ويژگي 89%، دقت 92% در مقايسه با كشت مخاسبه گرديد.
نتيجه گيري:نتايج نشان مي‌دهد كه تست سريع تشخيص سل از دقت تشخيصي كافي براي شروع درمان سل برخوردار است. با توجه به اختلاف موجود در نتايج تست سريع و كشت سل لازم است مطالعات بيشتري با پيگيري طولاني‌تر انجام شود تا منشاء اختلاف فوق مشخص شود.

كلمات كليدي: