بررسي اعتبار تست OSTA در تشخيص موارد پوكي استخوان در جامعه ايراني

نويسنده: آرميتي اوستايي
استاد راهنما: عباسعلي كشتكار، حميدرضا آقايي ميبدي
استاد مشاور: اكبر سلطاني
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: استئوپوروز شايع‌ترين بيماري متابوليك استخوان است كه مرگ و مير و عوارض زيادي را در بردارد و سالانه هزينه‌هاي درماني سنگيني را به سيستم بهداشتي ـ درماني كشورها تحميل ميكند. استاندارد طلايي تشخيص استئوپوروز، روش DXA(Dual energy X-ray Absorptiometry) است ولي با توجه به هزينه بالا و در دسترس نبودن DXA در بسياري از نقاط، انتخاب افراد مناسب و پرهيز از انجامبي مورد اين تست اهميت فراواني دارد. يكي از ساده‌ترين ابزارهاي غربالگريOSTA (osteoporosis self-assessment Tool for Asian) است كه در محاسبه آن تنها از دو متغير سنووزن بيمار استفاده ميشود.
روش بررسي: براي انجام اين مطالعه از داده هاي مربوط به مطالعهIMOS (Iranian multi-center Osteoporosis Study) استفاده شد. در اين مطالعه 5339 مرد و زن سالم 70-20 ساله از 8 شهر بزرگ ايران، از طريق نمونه گيري تصادفي خوشهاي وارد مطالعه شدند. سنج شتراكم استخوان درد و ناحيه هيپ (گردنوتوتال) و مهرههاي L1-L4 به روش DXA انجام شد. ابتدا با استفاده از سنووزن نمونه‌ها و فرمول (سن ×0.2) – (وزن×0.2) اندكسOSTA(Osteoporosis Self assessment Tool for Asian) براي هر نمونه محاسبه شده و سپس با استفاده از دادههاي سنجش تراكم استخوان به روش DEXA(Dual Energy X-ray Absorptiometry) به عنوان استاندارد طلايي، حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي و سطح زيرنمودار اين تست محاسبه گرديد.
نتايج: در مجموع 4445 نفر در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند كه 2545 نفر (%57.3) آنها زن و 1900 نفر (%42.7) مرد بودند. ميانگين سني جامعه مورد مطالعه 13.9±42.6 و ميانگين وزني آن13.2±70 كيلوگرم و شيوع استئوپوروز %17.4 محاسبه شد. با نقطه برش 5.8، حساسيت تست %75.2، ويژگي آن %51.3، ارزش اخباري مثبت %24.8، ارزش اخباري منفي %90.8 و سطح زير نمودار 0.721 بدست آمد.
بحث و نتيجه گيري:در مقايسه با مطالعات ديگر كه اغلب نقطه برشاينتسترابين 2- تا 1+ در نظر گرفته‌اند، نقطه بر شبه دست آمده در جامعه مورد بررسي ما بسيار بالاتراست. سطح زير نمودار در مطالعه ما در زنان يائسه 0.801محاسبه شد كه نسبت به بسياري از مطالعات بخصوص مطالعاتي كه بر روي موارد ارجاعي انجام شده است، بسيار بالاتر است؛ اين امر ميتواند نشان دهنده قدرت تفكيك بسيارخوب تست OSTA در جامعه زنان يائسه نرمال ايراني باشد. در جامعه ما با توجه به ميانگين وزني بالاتر، تست OSTA سطح زير نمودار بالاتري داشته و بنابراين تطابق بالايي با استئوپوروز در جامعه دارد؛ به اينترتيب مي‌تواند به تنهايي با اطمينان بالايي براي ارجاع بيماران جهت سنجش تراكم استخوان استفاده شود. ارزش اخباري منفي بالاي تست نشانده اين است كه در صورتي كه فردي با استفاده از تست OSTA و نقاط برش به دست آمده، در گروه كم خطر قرار بگيرد با اطمينان بالايي مي‌توان وجود استئوپوروز را درويردكرد و نيازي به انجام سنجش تراكم استخوان در اين فرد نيست.


كلمات كليدي: