بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله بيمارستانهاي شهر تهران

نويسنده: سيدمحمد صادقي درياباري
استاد راهنما: سيد مسعود منوري
استاد مشاور: كرامت الله ايماندل
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: مهندسي منابع طبيعي- علوم محيط زيست
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز، كارشناسي ارشد (M.S)،
چكيده: زايدات مراكز درماني و بهداشتي، كه بيشتر در بيمارستانها ، آزمايشگاهها و درمانگاهها توليد مي شود، بعلت آلوده بودن و همچنين زيانهاي ناشي از عدم مديريت بهداشتي، باعث ازدياد و اشاعه انواع بيماريهاي خطرناك و مسري و تهديدي جدي براي سلامت انسان و محيط زيست مي گردد. در اين تحقيق از كل تعداد 139 بيمارستان فعال در شهر تهران، تنها 100 بيمارستان جهت بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زايد جامد بيمارستاني به جهت سهولت در تجزيه و تحليل آماري (توزيع فراواني و درصد) در نظر گرفته شدند. جهت بررسي مواد زايد جامد بيمارستانها از دو روش مطالعات كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. با شناسايي موضوع تحقيق در مرحله نخست، مشاهدات از بيمارستانهاي مختلف در سطح شهر تهران به عمل آمده و با دستيابي به يافته هاي مقدماتي، فرم پرسشنامه ها، طرح و تدوين گرديد. پرسشنامه مورد استفاده در اين بررسي به شيوه هايي تنظيم شده بودند كه بتوان اطلاعات بدست آمده را به آساني استخراج نمود. لذا پس از تكميل پرسشنامه، شمارش اوليه و بازبيني هاي لازم، و اطلاعات پرسشنامه ها بطريق كامپيوتري و توسط نرم افزار SPSSو سپس تجزيه و تحليل يافته هاي كامپيوتري انجام گرديد. لازم به ذكر است كه بسياري از پرسشنامه بدليل نقص و نامشخص بودن حذف و مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است. نتايج داده هاي بدست آمده در فصل سوم و چهارم پايان نامه آورده شده است. در مرحله بعد نسبت به تعيين آناليز فيزيكي مواد زايد جامد بيمارستاني، درصد وزن مخصوص زباله و درصد رطوبت زباله به تفكيك تاريخ ( 3/3/79 و 4/3/79 و 8/4/79 و 6/5/79 و 7/5/79 و 8/5/79 و 9/5/79 ) و تعيين تناژ زباله توليدي سرانه روزانه در بيمارستانهاي مورد مطالعه به تفكيك 20 منطقه در شهر تهران در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خردادماه سال 1379 اقدام گرديد. مطالعات تجزيه فيزيكي زباله هاي بيمارستاني به طور ميانگين بر حسب درصد نشان داد كه مواد پلاستيكي 17.1%، چوب3.2%، استخوان 1.3%، كاغذ و مقوا 17.1%، مواد شيشه اي 5.08%، مواد پارچه اي و منسوجات 7.5%، فلز 5.7% و ساير مواد 42.9 درصد از وزن كل نمونه زباله (78.7 كيلوگرم ) را تشكيل داده است. درصد رطوبت بطور متوسط 61.1 و متوسط ميزان چگالي زباله بيمارستاني 0.28 گرم بر سانتي متر مكعب بدست آمد. و همچنين سرانه زباله روزانه توليدي در بيمارستانهاي واقع در بيست منطقه شهر تهران به طور متوسط به ترتيب در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خردادماه سال1379، 1.71 كيلوگرم، 2.42 كيلوگرم و 2.09 كيلوگرم بوده است. بيمارستانهاي مورد مطالعه از نظر مديريت 60 درصد دولتي بوده اند و اكثر آنها داراي 50 اتاق و بيشتر مي باشند. كه عموماً بين 100 تا 200 تخت هستند . 80 درصد نيز داراي فعاليت هاي عمومي پزشكي و تعداد بخش هاي آنها 2 تا 4 بخش 24 درصد از مراجعين در روز بين 101 تا 200 نفر مي باشند. و در94 درصد بيمارستانها تناوب جمع آوري زباله بيش از 3 بار بوده است. در 21 درصد آنها افراد فعال مرتبط با زباله 6-4 نفر بوده اند. در 99 درصد بيمارستانها جايگاه موقت زباله وجود دارد كه فاصله آنها تا بيمارستان 30 متر (38درصد) است. در 76درصد بيمارستانها جايگاه زباله محصور مي باشد و 77درصد سرپوشيده بوده اند . در49درصد نيز روزي يك بار شستشوي جايگاه انجام مي گيرد كه 38درصد داراي شيرآب مي باشد در كليه آنها حشرات موذي و جوندگان مشاهده شده اند. 55درصد از محلها نيز مورد ضدعفوني قرار نمي گيرد. 39درصد از زباله ها توسط كاميون و60 درصد توسط وانت جمع آوري مي شود. كه فقط 3درصد زباله ها را سوزانده و بقيه توسط وسائط نقليه ويژه به محل دفن زباله شهري انتقال مي يابد. بنابراين شناخت كمي و كيفي زباله هاي بيمارستاني به منظور انتخاب صحيح و دقيق روشهاي جمع آوري، نگهداري، حمل و دفع اين دسته از مواد زايد جامد لازم و ضروري است.
كلمات كليدي: