بررسي ارتباط بين سطح سرمي هورمون تستوسترون وشدت بيماري انسدادي مزمن ريه

نويسنده: محمد رضا كوچري
استاد راهنما: سيد علي جواد موسوي
استاد مشاور: سيد حسين صمداني فرد
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتري فوق تخصصي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين سطح سرمي هورمون تستوسترون و شدت بيماري انسدادي مزمن ريه مي باشد.
روش انجام مطالعه:اين مطالعه، يك مطالعه مقطعي مي‌باشد كه بر روي 140 بيمار مبتلا به COPD انجام شده است بر اساس معيار GOLD بيماران به چهار گروه 35 نفري خفيف، متوسط، شديد و بسيار شديد تقسيم شدند.پس از اندازه گيري سطحي سرمي تستوسترون، پرولاكتين و LH بيماران، ميانگين سطح سرمي آن بين چهار گروه مورد مقايسه قرار گرفت. آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار spss vs18 انجام شد. P در سطح 0.05معني دار بود.
نتايج:ميانگين سني بيماران مورد مطالعه 10.1±67.4سال و محدوده سني آنها بين 41 تا 90 سال بود. همگي بيماران را مردان تشكيل مي‌دادند. در اين مطالعه نشان داده شد كه شيوع هيپوگناديسم «تستوسترون<2.8»، 58.6% مي‌باشد. نوع هيپوگناديسم نيز ثانويه مي‌باشد. همچنين نشان داده شد كه ميزان كاهش سطح سرمي تستوسترون با شدت بيماري انسدادي ارتباط مستقيم دارند.p=0.04
نتيجه گيري و پيشنهاد: دراين مطالعه مشخص شد كه هيپوگناديسم ثانويه در بيماران مبتلا به COPD از شيوع بالايي برخورداربوده و به موازات كاهش FEV1 از سطح سرمي تستوسترون نيز كاسته مي‌شود.
كلمات كليدي: