استفاده از فن آوري اسمز معكوس جهت حذف آرسينك از آب آشاميدني

نويسنده: ميراحمد مختاري
استاد راهنما: ميترا غلامي
استاد مشاور: احمد عامري، محمدرضا عليزاده
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده بهداشت، كارشناسي ارشد بهداشت محيط
چكيده: آرسنيك سومين عنصرگروه 5 جدول تناوبي است و يكي از عناصر كمياب در پوسته زمين است كه از لحاظ فراواني در رده 20 قرار دارد اين ماده در كشاورزي، دامداري، پزشكي، الكترونيك، صنعت، متالوژي كاربرد داشته و از راههاي طبيعي فعاليت انسان وارد محيط زيست شده و سبب آلودگي آن مي شود. آب يكي از منابع انتقال آرسنيك در محيط زيست مي باشد و از طريق حل شدن از كانيها و مواد معدني، تخليه پساب هاي صنعتي و انباشت اتمسفري وارد منابع مي گردد. هدف از انجام اين تحقيق كاهش غلظت آرسنيك در آب آشاميدني با استفاده از فرايند غشايي اسمز معكوس و رساندن ميزان آن به حد مجاز و استاندارد مي باشد. در اين تحقيق حذف آرسنيك با استفاده از غشاي اسمز معكوس با مدول مارپيچي و از مدل TE 2521 ساخت شركت GSM كه مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت محلول مورد استفاده به صورت ستنيك در آزمايشگاه و با استفاده از آرسنات سديم تهيه شد و عملكرد سيستم جهت تاثير پارامترهاي غلظت آرسنيك، فشار، pH و دماي محلول ورودي مورد بررسي قرار گرفت در هر حالت ميزان فلاكس عبوري از غشا و سرعت عرضي همچنين اندازه گرفته شد. براي هر حالت پس از 30 دقيقه نمونه هاي مورد نظر برداشت و به روش نقره اي دي اتيل دي تيو كابامات تحت آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايشات و اندازه گيري ها نشان داد شرايط بهينه عملكرد سيستم در محدوده فشار psi190-210، غلظت در محدود mg/lit0.2--0.5، دما در محدوده 30-25 ºC و PH در محدوده 8-6 مي باشد. راندمان حذف آرسنيك در شرايط بهينه عملكرد سيستم تا بيش از 99 درصد اندازه گرفته شد.
كلمات كليدي: