مقايسه عوارض درمان جراحي شكستگي شافت تيبيا با روش ) intra medullary nailing ) در بيماران ديابتي و غير ديابتي

نويسنده: اشكان ابراري
استاد راهنما: مهدي مقتدايي
استاد مشاور: غلامرضا شاه حسيني
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتري عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:با توجه به شيوع رو به افزايش ديابت مليتوس و شكستگي شافت تيبيا بعنوان يكي از شايع‌ترين شكستگي‌هاي استخوان بلند و همچنين عوارضي كه مي‌تواند منجر به از دست دادن شغل و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي شود، مي‌توان با راهكارهاي مناسب از اين آثار جلوگيري بعمل آورد. لذا اين مطالعه با هدف مقايسه‌ي عوارض ناشي از درمان شكستگي شفت تيبيا با روش intra medullary nailing در دو گروه بيماران با و بدون ديابت به انجام رسيد.
روش انجام كار:در اين مطالعه مورد شاهد (case-control) كه بصورت گذشته نگر انجام شد، انتخاب بيماران با مراجعه به بايگاني بيمارستان حضرت رسول اكرم كه بين سالهاي 1387-1390 بدليل شكستگي شافت تيبيا در بخش ارتوپدي بستري و به روش (intra medullary nailing) تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، صورت پذيرفت، سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSSV16 و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها:از مجموع 44 بيمار 9 بيمار (20.5%) زن و 35 بيمار (79.5%) نيز مرد بودند. بيماران بر اساس ابتلا به ديابت به دو گروه 22 نفره با و بدون ابتلا به ديابت تقسيم شدند. در گروه اول از نظر عفونت سطحي 2 بيمار (9.1%)، از نظر عفونت عمقي 4 بيمار (18.2%)، delayed union در 5 بيمار (22.7%) از افراد و Mal union در هيچ يك از بيماران ديده نشد. در گروه دوم از نظر عفونت سطحي 2 بيمار (9.1%)، از نظر عفونت عمقي و Mal union هيچ يك از بيماران نداشته است و delayed union در 4 بيمار (18.2%) ديده شد. ميان دو گروه از نظر عوار مشاهده شده اختلاف آماري معناداري ديده نشد(0.05نتيجه گيري:مطالعه‌ي حاضر نشان داد كه ميان عوارض ايجاد شده در افراد ديابتي و غير ديابتي مبتلا به شكستگي‌هاي تيبيا اختلاف آماري معناداري وجود ندارد و هر دو گروه از نظر عوارض كوتاه مدت مشابه يكديگر مي‌باشند.
كلمات كليدي: تيبيا، شكستگي، جراحي، intra medullary nailing، عوارض