تعيين ميزان سرانه آب آشاميدني در روستاهاي تحت پوشش آب و فاضلاب همدان در سال 1379

نويسنده: محمد شفيعي
استاد راهنما: زهره جوادي
استاد مشاور: محمد فشاركي
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده بهداشت،
چكيده: تعيين و انتخاب صحيح مصرف سرانه يكي از مهمترين عوامل جهت طراحي تاسيسات آبرساني و شبكه هاي توزيع آب مي باشد و در طراحي شبكه هاي آب و فاضلاب و تاسيسات تصفيه آن همچنين تعيين مصرف سرانه آب بعنوان يك قدم اوليه ضروري است با توجه به اينكه تاكنون مطالعات و بررسيهاي دقيق و گسترده اي جهت تامين و برآمد و سرانه مصرف آب در روستاهاي استان همدان انجام نگرفته است. لذا اين كار تحقيقي به منظور بررسي و تعيين سرانه مصرف آب در روستاهاي همدان انجام شده است. به منظور بررسي تعيين سرانه آب در روستاهاي تحت پوشش شركت آب و فاضلاب 61 روستا به صورت نمونه برداري چند مرحله اي از 7 شهرستان استان انتخاب گرديد و ميزان سرانه آب در آنها مورد بررسي قرار گرفت بدين منظور اطلاعات مربوط به ميزان توليد آب، مصارف مختلف، اتلاف آب و ... از شركت و فاضلاب روستاي همدان و نيز تكميل پرسشنامه جمع آوري شد. نتايج حاصله نشان داد كه سرانه كلي در 61 روستاي مورد بررسي (متوسط استاني) 120.42 ليتر به ازاي هر نفر در شبانه روز به ترتيب مربوط به مصارف خانگي، عمومي، اتلاف، صنعتي و تجاري مي باشد. و ميزان سرانه فضاي سبز عمومي و خانگي صفر مي باشد. در اين بررسي قسمت اعظم سرانه كل 78.03 درصد مربوط به مصارف خانگي است و ميزان مصرف سرانه عمومي 5.18 درصد و سرانه صنعتي و تجاري نيز 5/1 درصد سرانه كل بوده اند كه سرانه آب در اين دو بخش بعلت محدود بودن اماكن عمومي و همچنين كم بودن مراكز صنعتي و تجاري در روستاها پايين مي باشد، همچنين سرانه اتلاف آب 21/18 ليتر در روز برابر 15.12 درصد سرانه كل مي باشد كه اين ميزان اتلاف آب در محدود مطلوبي قرار دارد.
كلمات كليدي: