بررسي ارتباط دور گردن و عوامل خطر قلبي- عروقي در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع 2

نويسنده: ايرن اميرپور
استاد راهنما: صديقه مرادي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اندازه گيري شاخص‌هاي آنتروپومتري روشي آسان بوده و قادر به پيشگويي خطر بيماري‌هاي قلبي عروقي به عنوان شايعترين عوامل مرگ و مير در جهان مي‌باشند. در اين مطالعه ارتباط دور گردن و عوامل خطر قلبي ـ عروقي در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع 2 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فيروزگر مورد بررسي قرار گرفت.
اين مطالعه مقطعي تحليلي با نمونه گيري غير احتمالي مي‌باشد. جمعيت مورد مطالعه 189 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم بيمارستان فيروزگر مي‌باشند. ابزار گرد آوري اطلاعات يك چك ليست خودساز بود كه شامل متغيرهاي مورد مطالعه از جمله سن، جنس، قد، وزن، اندازه دور كمر، اندازه دور گردن، BMI، فشار خون، كلسترول تام، HDL، LDL، تري گليسيريد، اوريك اسيد و HbA1c در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع 2 است. اين چك ليست با استفاده از اطلاعات جمع‌آوري شده از معاينه باليني و همچنين نتايج آزمايش‌هاي بيمار تكميل خواهد شد.در زنان اندازه دور گردن ارتباط معني داري با TG ، HbA1c، HDL، LDL، SBP و Cholesterol نشان داد اما با ساير شاخص‌ها ارتباط معني داري نداشت. دور كمر نيز ارتباطي معني دار و مثبت با TG، SBP و HDL نشان داد. شاخص توده بدني نيز با TG و Cholesterol ارتباط معني داري داشت. اندازه دور باسن نيز با TG و SBP ارتباط معني داري به ما داد. در مردان نيز مانند زنان اندازه دور گردن ارتباط معني داري با TG HDL، LDL، SBP و Cholesterol نشان داد اما برخلاف آنچه در زنان مشاهده گرديد با HbA1c ارتباط معني داري نداشت. دور كمر نيز ارتباطي معنا دار و مثبت با TG، SBP و HDL نشان داد. شاخص توده بدني نيز فقط با TG ارتباطي معني دار داشت. ارتباط اندازه دور باسن با TG و SBP نيز مانند زنان معني دار بود.
يافته هاي اين مطالعه نشان داد بين شاخص‌هاي آنتروپومتريك به ويژه دور گردن با عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي عروقي ارتباط معني داري مشاهده مي‌گردد و مي‌توانند در پيشگويي اين بيماري‌ها به كار روند.
كلمات كليدي: