ارزيابي كيفيت آب سد مخزني ايلام و شناخت منابع آلوده كننده و رفتار سنجي آلاينده ها

نويسنده: مويد عوض پور
استاد راهنما: ميترا غلامي
استاد مشاور: زهره جوادي، حامد محمدي
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده بهداشت كارشناسي ارشد بهداشت محيط،
چكيده: سد چم گردلان در حدود 30 كيلومتري جنوب غربي شهرستان ايلام واقع در سال 1379 احداث شده است اين سد در مسير رودخانه هاي تغذيه كننده قرار گرفته است كه براي ذخيره سازي آب مازاد آنها جهت تامين آب شرب و بهداشتي شهر مذكورساخته شده است. سد چم گردلان از نوع سنگ ريزه اي با ارتفاع بالغ بر 65 متر و حجم ذخيره آب 71 ميليون متر مكعب مي باشد. در حوضه آبريز سد چم گردلان آب سماحت تقريبي 232 كيلو متر مكعب 3 رودخانه گل گل و چاويز و اما ملكشاهي جريان دارند كه آب همين از طي مسافتي به مخزن سد منتقل مي گردد. حوضه آبريز سد مشتمل بر 21 روستا با جمعيتي معادل 10816 نفر است مساحت زمينهاي زراعي آن حدود 160 كليومتر مكعب بوده كه سالانه حدود 598 تن كود و سم مصرف مي گردد عمده فعاليتهاي حوضه آبريز كشاورزي و دامداري است. به طور يكه تعداد 37 واحد مرغداري و گاوداري در آن مستقر مي باشد و مهمترين منابع آلاينده تاثير گذار كيفيت آب آبهاي كشاورزي، فاضلابهاي خانگي، زباله، فضولات حيواني و انساني است. جنس آبرفتها در حوضه آبريز به ويژه طرف سد چم گردلان رس و مازي مي باشد. جهت ارزيابي كيفي و آبريز براساس اطلاعات بدست آمده از بررسي هاي تعداد 11 ايستگاه نمونه برداري در مسير رودخانه ها و 1 ايستگاه در خروجي آب سد (مجموعا 12 ايستگاه) تعيين و متغيرهاي كيفي لازم با رويكرد به كاربري آب جهت شرب انتخاب شده اند. در طول حوضه آبريز طي 7 دوره نمونه برداري از ارديبهشت لغايت آبان ماه هر دوره تعداد 12 نمونه از محل ايستگاهها برداشت و متغيرهاي مورد نظر آناليز گرديدند. بررسي نتايج بدست آمده افزايش گل غلظت را در طول حوضه آبريز نشان مي دهد. بويژه نيترات، سولفات BOD و COD كه افزايش بيش از 2 برابر را دارند، مهمترين علت اين افزايش در زير حوضه هاي رودخانه گل گل و چاويز، واما مربوط به فاضلابهاي كشاورزي و انساني و فضولات حيواني واحدهاي مستقر در حوضه ها مي باشد بررسي ها نشان مي دهد كه رودخانه گل گل بيشترين سهم را در بار مغذي آلي و معدني ورودي به مخزن دارد و در طول حوضه آبريز حداكثر ميزان آلودگي از ايستگاه شماره 4 مربوط به زير حوضه آبريز گل گل و ايستگاه 8 مربوط به زير حوضه آبريز چاويز گزارش شده كه علت آن را استقرار چندين واحد گاوداري مرغداري در اطراف ايستگاههاي مذكور دانست كه فاضلاب و فضولات خود را بدون هيچ گونه تصفيه اي روانه آب رودخانه ها مي نمايند.
كلمات كليدي: