بررسي شيوع آلرژي به ائروآلرژنهاي فضاهاي باز و بسته در بيماران مبتلا به آسم

نويسنده: نسترن اميري گلدياني
استاد راهنما: محمد نبوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:بيماري آسم از شايع‌ترين بيماري‌هاي التهابي مزمن مجاري هوايي مي‌باشد كه بسياري از افراد جامعه با آن دست به گريبان هستند. بيشتر آسم‌هاي آلرژيك در اثر حساسيت به آلرژن‌هاي خانگي ايجاد مي‌شوند و همچنين شيوه‌هاي مدرن خانه و زندگي مدرن باعث افزايش تماس با آلرژن‌هاي خانگي مي‌شود، توجه زيادي به تماس با اين آلرژن‌ها در سنين پايين شده است. واكنش آني‌ افزايش حساسيت مي‌تواند در تست‌هاي پوستي‌ به راحتي‌ نشان داده شود. مقالات مختلف نشان داده‌اند كه برخي‌ از بيماران از نظر ژنتيكي حساسيت بيشتري به برخي‌ مواد دارند. به همين دليل شناختن انواع آنها ضروري به نظر مي‌رسد و تاكنون، شيوع نسبت حساسيت آلرژن‌هاي مختلف در ايران سنجيده نشده است. هدف مطالعه ما بررسي شيوه حساسيت به آلرژن‌هاي داخل خانه و خارج خانه ميباشد.
روش مطالعه:در اين مطالعه مقطعي ـ توصيفي، با مراجعه به پرونده بيماران مبتلا به آسم آلرژيك تأييد شده در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، برگه انجام آزمايش پوستي استخراج و همراه با اطلاعات دموگرافيك ديگر مانند سن و جنس، وارد چك ليست‌هاي از پيش طراحي شده شد. همه افراد حداقل براي 64 آلرژن (گياهي، جانوري، قارچي و خوراكي) تست شده بوده‌اند.
نتايج:در نهايت تعداد كل اين افراد 256 نفر بود كه 133 نفر (51.9%) مرد و 123 نفر (48.1%) زن بودند. ميانگين سني اين افراد در مراجعه اخير 13.77± 21.12 سال و ميانگين سن اولين زمان بروز علايم 11.31±11.85 سال بود. افراد وارد شده به مطالعه حداقل به صفر و حداكثر به 35 مورد از اين آلرژن‌ها حساس بودند. ميانگين اين تعداد در كل افراد 7.65±6.85 بود كه اين ميانگين بين زن و مرد (به ترتيب 7.47±6.78 و 7.81±6.81؛ 0.974=p) و افراد ساكن در شهر و روستا (به ترتيب 7.31±6.75 و 10.66±9.47 9.47 ؛ 0.245=p) اختلاف آماري معناداري با يكديگر نداشت. بيشترين شيوع مربوط به chenopodium (106 نفر، 41.4%)، chenopodiaceae (101 نفر، 39.5%)،russian thisle (98 نفر، 38.3%)، چمن pigweed (91 نفر، 35.3%)، چمن معمولي (85 نفر، 33.2%) و گرده درختان (77 نفر، 29.7%) بود. بقيه موارد در جدول قابل مشاهده است. 74 نفر (28.9%) به هيج كدام از آلرژن‌هاي مورد آزمايش ما حساسيت نداشتند و 21 نفر (8.2%) فقط به يك آلرژن حساس بودند. 161 نفر نيز به بيش از يك آلرژن حساس بودند.
نتيجه گيري:بيشترين شيوع حساسيت به آلرژن‌ها مربوط به تيره chenopodium، chenopodiaceae ، russian thisle، انواع چمن گرده درختان بود كه همگي مربوط به آلرژن‌هاي خارج خانه هستند. اين نتايج نشان ميدهد كه عمده تمركز درمان و پيشگيري بايد بر آلرژن‌هاي گياهي متمركز شود.
كلمات كليدي: آسم، آلرژن داخل خانه، آلرژن خارج خانه، آلرژي، آتوپي