بررسي شيوع آلرژي به ائروآلرژنهاي فضاهاي باز و بسته در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك

نويسنده: محمد حشمتي
استاد راهنما: محمد نبوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:رينيت آلرژيك از شايع‌ترين بيماري‌هاي التهابي موضعي مزمن بيني و مخاط آن مي‌باشد و بيشتر آنها در اثر حساسيت به آلرژن‌هاي خانگي ايجاد مي‌شوند و همچنين شيوه‌هاي مدرن خانه و زندگي مدرن باعث افزايش تماس با آلرژن‌هاي خانگي مي‌شود، توجه زيادي به تماس با اين آلرژن‌ها در سنين پايين شده است. واكنش آني‌ افزايش حساسيت مي‌تواند در تست‌هاي پوستي‌ به راحتي‌ نشان داده شود. به همين دليل شناختن انواع آنها ضروري به نظر مي‌رسد هدف مطالعه ما بررسي شيوع حساسيت به آلرژن‌هاي داخل خانه و خارج خانه مي‌باشد.
روش مطالعه:در اين مطالعه مقطعي ـ توصيفي، با مراجعه به پرونده بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك تاييد شده در بيمارستان حضرت رسول اكرم برگه انجام آزمايش پوستي استخراج و همراه با اطلاعات دموگرافيك ديگر مانند سن و جنس وارد چك ليست شد. همه افراد حداقل براي 64 آلرژن (گياهي، جانوري، قارچي و خوراكي) تست شده بوده‌اند.
نتايج:408 نغر وارد مطالعه شده كه 194 (47.5%) مرد و 214 نفر (52.5%) زن بودند. ميانگين سني اين افراد 12.45± 24.40 سال بود و حداقل به صفر و حداكثر به 42 مورد از آلرژن‌ها حساس بودند. ميانگين اين تعداد در كل افراد 7.46±7.62 بود كه اين ميانگين بين زن و مرد اختلاف آماري معناداري با يكديگر نداشت. بيشترين شيوع مربوط به Russian thisle (211 نفر، (51.72%)، chenopodium208 نفر، (50.25%) و chenopodiaceaeو202 نفر، (49.75%) بود. در هيچ كدام از آلرژن‌ها اختلاف آماري معناداري در سن بين افراد حساس و غيرحساس وجود نداشت. 79 نفر (28.9%) به هيج كدام از آلرژن‌هاي مورد آزمايش ما حساسيت نداشتند و 29 نفر (8.2%) فقط به يك آلرژن و 300 نفر نيز به بيش از يك آلرژن حساس بودند. ميانگين سني بيماراني كه به چند آلرژن حساس بودند به طور معناداري بيشتر بود. (0.032=p)
نتيجه گيري:بيشترين شيوع حساسيت به آلرژن‌ها مربوط به تيره Russian thisle، chenopodium، chenopodiaceae بود كه همگي مربوط به آلرژن‌هاي خارج خانه هستند. اين نتايج نشان مي‌دهد كه عمده تمركز درمان و پيشگيري بايد بر آلرژن‌هاي گياهي متمركز شود.
كلمات كليدي: رينيت آلرژيك، آلرژن داخل خانه، آلرژن خارج خانه، آلرژي، آتوپي