تعيين فراواني عوامل مختلف مرتبط با مرگ و ميرنوزادان در شهر تهران در سال 1388

نويسنده: مسعود هاشم زاده اصفهاني
استاد راهنما: پريسا محققي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي طب كودكان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:آمار سالانه فوت نوزادان در حدود 3.7 ميليون نوزاد در سراسر دنيا تخمين زده مي‌شود. بيشترين ميزان اين مرگ‌ها در نوزادان كمتر از 28 روز و در كشورهاي در حال توسعه رخ مي‌دهد. عوامل مرتبط با ابن مرگ‌ها را در اين مطالعه بررسي نموديم و سعي داريم تا برخي عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در 28 روز اول را نشان دهيم.
روش اجرا:در اين مطالعه پرونده تمام نوزادان فوت شده در سال 1388 از اداره سلامت وزارت بهداشت دريافت شد. عوامل مختلف حول و حوش زايمان نظير سن نوزادان هنگام تولد، سن مادر هنگام تولد، جنسيت نوزادان، نوع مركز درماني محل تولد، سرپرست خانواده، محل زندگي خانواده، محل مرگ نوزاد بر اساس بخش يا بيمارستان مربوطه، نحوه پذيرش نوزاد، نوع تولد و علت سزارين (در صورت انجام)، عامل زايمان، تعداد قل‌هاي زايمان، رتبه قول فوت كرده، وجود يا عدم وجود ناهنجاري هاي مادرزادي، تعداد بارداري هاي قبلي مادر، سابقه مرده زايي، نوع تغذيه، تشخيص بستري و نيز علت اصلي مرگ از پرونده ها استخراج شده و در نهايت درصد فراواني هر كدام از آن‌ها در اين فرزندان با آناليز آماري مشخص شد.
نتايج:در اين مطالعه 3768 پرونده مربوط به نوزادان فوت شده در بيمارستان هاي تهران بررسي شدند.ميانگين سني مادران آن‌ها 4.15 ± 24.1 سال بود (16 تا 38 سال). ميانگين تعداد زايمان‌ها
1.9 ± 2.8 دفعات بود (1 تا 12 زايمان). ميانگين آپگار نوزادان در دقيقه اول تولد 2.7 ± 5.2 بود. ميانگين آپگار نوزادان در دقيقه پنجم تولد 3.2 ±7.31 بود. ميانگين وزن تولد نوزادان فوت شده
322 ± 1.250 گرم (527 تا 1.620 گرم) بود.
بحث:هدف اصلي از اين مطالعه مشخص نمودن بيش‌ترين عوامل مرتبط با مرگ نوزادي بود. اين عوامل در مطالعه ما بيش تر شامل عفونت‌هاي نوزاد، زايمان‌هاي پره ترم و وزن تولد پايين بود.
كلمات كليدي: