مديريت تعارض و اثربخشي تيم هاي مديريتي در بيمارستان هاي تهران: ارائه الگو

نويسنده: داود ادهم
استاد راهنما: بهرام دلگشائي
استاد مشاور: سيد حسام سيدين، مسعود صالحي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري تخصصي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، مديريت و اطلاع رساني پزشكي،
چكيده: مقدمه: تعارض به عنوان بخش اجتناب ناپذير و جدائي ناپذير از زندگي سازماني محسوب مي‌شود كه اغلب به علت ويژگي‌هاي سازماني پديد مي‌آيد. پژوهش‌ها نشان داده است سازمان‌هايي كه در آن‌ها تضاد كمتري وجود دارد، اغلب در محيط‌هاي رقابتي با شكست مواجه مي‌شوند چرا كه اعضاي چنين سازمان‌هايي آنقدر متجانس هستند كه براي سازگاري يا تطبيق خود با شرايط محيطي آمادگي كمي دارند و يا چنان از وضع موجود راضي هستند كه تصور مي‌كنند نيازي به بهبود وضع موجود ندارند. پژوهش حاضر با هدف تحليل روابط بين سبكهاي مديريت تعارض مديران با نوع تعارض و اثربخشي تيم‌هاي مديريتي بيمارستان‌ها در ايران و ارائه الگو در راستاي مديريت بهينه تعارض در بيمارستان‌هاي تهران با استفاده از روش مدل معادلات ساختاري و به صورت تحليل همبستگي ساختاري و ارائه الگو براي روابط بين متغيرهاي پژوهش صورت گرفته است.
روش:در پژوهش حاضر از روش كمي و همبستگي براي بررسي همبستگي بين متغيرهاي مديريت تعارض، نوع تعارض، سبك‌هاي مديريت تعارض و اثربخشي تيم‌هاي مديريتي در بيمارستان‌هاي تهران با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي، تحليل عاملي تائيدي و مدل معادلات ساختاري استفاده شده و الگوي ساختاري مربوطه ارائه گرديده است. براي آمار توصيفي، همبستگي و تحليل عاملي اكتشافي از نرم افزار SPSS20 و براي تحليل عاملي تائيدي و مدلسازي معادلات ساختاري از نرم افزار LISREL8.54 استفاده شده است.
يافته‌ها:آزمون فرضيات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش يافته براي آزمون فرضيات هستند. ( نسبت 2 χبه df بالاي 3 مي‌باشد). ميزان RMSEA نيز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاري است زيرا مقدار آن در هر 2 مدل كمتر از 08/0 است. در مدل‌هاي ارائه شده مقدار GFI، AGFI و NFI بترتيب برابر با 88/ 0 ، 90/ 0 و 93/ 0 مي‌باشد كه نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدل مي‌باشد و ميزان تاثير سبك‌هاي تعارض بر اثربخشي تيم‌هاي مديريتي 97/ 0 و ميزان معناداري آن 44/ 10 مي‌باشد و ميزان تاثير نوع تعارض بر اثربخشي تيم‌هاي مديريتي 01/0 و ميزان معناداري آن 93/ 1 مي‌باشد. نتائج نشان مي‌دهد تعارض وظيفه‌اي و تعارض ارتباطي هر كدام جداگاه با اثربخشي تيمي رابطه معني داري دارند ولي در مجموع نوع تعارض با اثربخشي تيمي در بيمارستان هاي مورد مطالعه رابطه معني داري ندارد.
نتيجه گيري: الگوي هدف محور و شاخص محور طراحي شده ابزاري براي مديريت نظام بيمارستاني ايجاد نموده است كه به‌كارگيري آن فرصت خوبي براي بهبود عملكرد مديران مراكز آموزشي درماني در طول زمان مي‌گذارد. با توجه به نتايج به دست آمده در مجموع سبك مديريت تعارض در كل و انواع سبك‌هاي مديريت تعارض ارتباطشان با اثربخشي تيمي معني دار بوده و فرضيات مربوطه مورد تائيد قرار گرفتند.
كلمات كليدي: تعارض، مديريت تعارض، اثربخشي تيمي، بيمارستان