بررسي قابليت اعتماد و روايي نسخه فارسي پرسشنامه SNOT 22

نويسنده: علي عبده المعصلي
استاد راهنما: مريم جالسي
استاد مشاور: كامران كامروا، ابراهيم امين تهران
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:پرسشنامه SNOT 22 براي بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن بكار ميرود. هدف از انجام اين مطالعه تهيه يك نسخه فارسي از آن بود.
روش بررسي:دو گروه از افراد يكي بيماران مبتلا به انحراف سپتوم بيني كه كانديد جراحي سپتوپلاستي بودند و ديگري افراد داوطلب سالم به سوالات ترجمه شده پرسشنامه SNOT 22 پاسخ دادند. جهت بررسي قابليت تكرار پذيري سوالات، مجددا همان پرسشنامه دو هفته بعد در اختيار همان افراد قرار گرفت.
يافته ها: گروه افراد داوطلب سالم شامل 30 نفر، 19 نفر زن (63%) و 11 نفر مرد (37%)، با متوسط سني
6.7-/+33 سال (در محدوده 49-24 سال) بود. گروه افراد مبتلا به انحراف سپتوم بيني نيز شامل 30 نفر، 18 نفر زن (60%) و 12 نفر مرد (40%) با ميانگين سني 7.1-/+30.4 سال (در محدوده 48-18 سال) بود. ضريب آلفا يكرونباخ حدود 0.9 بود كه نشان ميداد سوالات پرسشنامه فارسي از قابليت اعتماد بالايي برخوردار هستند.
نتيجه گيري:نسخه فارسي پرسشنامهSNOT 22 از قابليت اعتماد و اعتبار مناسبي برخوردار است. اين نسخه را ميتوان براي بيماريهاي مختلف سينونازال در جمعيت فارسي زبانان با اطمينان بكار گرفت.

كلمات كليدي: قابليت اعتماد، نسخه فارسي، پرسشنامه SNOT 22