بررسي كارآيي سفالهاي سنتي در حذف ناخالصي هاي آب

نويسنده: مهدي مختاري
استاد راهنما: كاظم ندافي
استاد مشاور: اميرحسين محوي، سيمين ناصري
تاريخ دفاع:
مدرك: كارشناسي ارشد علوم بهداشتي MSPH مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در سالهاي اخير به دلايل متعدد از جمله محدوديت منابع آب مطلوب و در دسترس، بالا بودن هزينه هاي تصفيه آب و فاضلاب اجتماعات كوچك و پراكنده در سطح كشور و نياز اين جوامع به آب سالم و بهداشتي، تفكر بكارگيري گزينه هاي غير معمول جهت تصفيه آب آشاميدني، قوت گرفته است. يكي از روشهاي تصفيه در نقطه مصرف كه امروزه در نقاط جهان (بويژه در اجتماعات كوچك) مورد استفاده قرار گرفته، تصفيه آب توسط صافي هاي سفالي بسته به شكل، نوع رس مورد استفاده و نوع ماده تركيبي موجود در ساختار صافي به انواع مختلف صافي هايي كه امروزه در دنيا بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند شمعي شكل بوده و از جنس خاك رس مي¬باشد. صافي ها راندمان بالايي در حذف بعضي آلاينده ها ي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي از خود نشان مي دهد. در اين تحقيق با استفاده از لوله هاي سفالي ساخته شده از خاك رس و قرار دادن اين لوله ها در پايلوت ساخته شده، ميزان حذف بعضي ناخالصي هاي آب همچون كدورت، رنگ، سختي، كل املاح محلول، نيترات، هدايت الكتريكي، مجموع كمي فرمها و كلي فرمهاي گرماپاي، همچنين راندمان حذف اين ناخالصي ها در دو ضخامت مختلف سفال و در يك سري سفال اندازه گيري شد. همچنين عملكرد سيستم در برابر بارهاي مختلف ميكروبي و كدورتهاي ورودي معتبر بررسي شد. اين مطالعه نشان داد كه صافي هاي سفالي ساخته شده از خاك رس راندمان ايده آلي در حذف كدورت (بالاي 90 درصد) و آلاينده هاي ميكروبي آب (100 درصد) را دارا بوده و مي تواند رنگ آب را به ميزان قابل قبولي كاهش دهند (بيشتر از 60 درصد). اما در حذف سختي، هدايت الكتريكي، كل جامدات محلول و نيترات موفق عمل نميكنند. همچنين ثابت شد از لحاظ آماري تفاوت معني داري در ميزان حذف ناخالصيهاي آب ورودي، در دو ضخامت مختلف سفال و در حالت عادي و سزي سفال، مشاهده نمي شود.
كلمات كليدي: آب آشاميدني، صاف سازي، سفال، اجتماعات كوچك