بررسي اثر تجويز اسيد فوليك مكمل بر روي سطح هموسيستئين سرم در خانم هاي يائسه

نويسنده: النا صادقيان
استاد راهنما: فريبا الماسي نوكياني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: سطح بالاي هوموسيستئين با بيماري‌هاي متفاوتي مانند بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي و آلزايمر در ارتباط است .اما تاكنون در هيچ مطالعه‌اي به بررسي تاثير تجويز اسيد فوليك بر تغييرات اين هورمون در جمعيت زنان پس از سن يائسگي ايراني پرداخته نشده است لذا در اين مطالعه برآن شده تا تغييرات سطح سرمي هموسيستئين در زنان يائسه به دنبال تخويز اسيدفوليك را بررسي كنيم.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه مداخله‌اي تعداد 48 خانم يائسه مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم در نيمه دوم سال 1390وارد مطالعه شدند. 3 تا 5 سي سي خون سيتراته پس از 12 ساعت ناشتا بودن از بيمار گرفته مي‌شود و غلظت Homocysteine اندازه گيري شد. پس از خون گيري به نيمي از افراد گروه A و نيمي از افراد گروه B بطور يك در ميان، يك ميلي گرم روزانه قرص اسيد فوليك (ساخت داروپخش) و به نيمه ديگر قرص پلاسبو براي 6 ماه داده شد و در عرض يك هفته پس از اتمام قرص‌ها خون گيري مجدد انجام شد و سطح Homocysteine خون مجددا ارزيابي شد.
يافته ها: در انتها 48 بيمار وارد مطالعه شدند (ميانگين سني 59 سال و انحراف از معيار 6 سال)، سطح هموسيستئين خون بيماران قبل از انجام مداخله ميان دو گروه اختلاف آماري معناداري نداشت (0.454=P)، پس از انجام مداخله و تجويز قرص اسيد فوليك سطح هموسيستئين در گروهي كه دارو دريافت كرده بود به طور معناداري بالاتر از گروه دارونما بود (0.004=P).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه‌ي حاضر تجويز اسيد فوليك در زنان يائسه موجب كاهش سطح هموسيستئين خون شده كه آن نيز به نوبه‌ي خود موجب كاهش عوارض قلبي عروقي مي‌شود.
كلمات كليدي: هموسيستئين، اسيد فوليك، زنان يائسه