مقايسه سطح سرمي بيلي روبين قبل از عمل آپانديسيت در بيماران با و بدون آپانديسيت پرفوره

نويسنده: فرشيد مقصودلو
استاد راهنما: محمد وزيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري تخصصي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: در بررسي نقش آزمايشات در تشخيص بيماران مشكوك به آپانديسيت پرفوره مطالعات متعددي انجام شده است. علاوه بر شمارش گلبول‌هاي سفيد آزمايشات جديدتر مانند بيلي روبين تام و مستقيم جهت كمك به ارزيابي اين بيماران معرفي شده‌اند، اما يافته هاي آن متفاوت و نامطمئن است. در اين مطالعه به بررسي سطح اين دو معيار در بيماران مبتلا و غيرمبتلا به آپانديسيت پرفوره پرداخته شده است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي، آينده نگر در بيماران مشكوك به آپانديسيت پرفوره در بيمارستان دانشگاهي بر روي 80 بيمار انجام گرديد. در كليه بيماران علاوه برآزمايش اتروتين، اندازه گيري بيلي روبين تام و مستقيم پيش از انجام جراحي نيز صورت گرفت. بعد از عمل براساس نتيجه‌ي جراحي بيماران به دوگروه آپانديسيت پرفوره و غير پرفوره تقسيم شده و معيارهاي نام برده شده با يكديگر مقايسه گرديد.
نتايج: در مجموع تعداد 80 بيمار وارد مطالعه شدند در گروه 1 (بيماران با آپانديسيت پرفوره) 28 مرد (70%) و 12 نفر (30%) زن (ميانگين سني: 34 سال با انحراف از معيار11) و در گروه دوم نيز (بيماران با آپانديسيت غير پرفوره) 21 مرد (52.5%) و 19 (47.5%) زن بودند (ميانگين سني: 34 سال با انحراف از معيار14). ميان دو گروه از نظر سطح بيلي روبين تام و مستقيم اختلاف آماري معناداري ديده شد (0.002=P).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه‌ي حاضر به نظر مي‌رسد سطح بيلي روبين چه تام و چه مستقيم در بيماران مبتلا به آپانديسيت پرفوره بالاتر از بيماران با آپانديسيت غير پرفوره بوده، از اين شاخص مي‌تواند به عنوان يك فاكتور مهم در ارزيابي بيماران با تشخيص آپانديسيت پرفوره استفاده گردد.
كلمات كليدي: آپانديسيت پرفوره، بيلي روبين مستقيم و توتال