بررسي روند ده ساله بيماري سل در استان آذربايجان غربي از سال 1380 تا 1389 Survey of tuberculosis trend in West Azerbaijan province during ten years (2001-2011)

نويسنده: افشين مختاري توانا
استاد راهنما: فرشته فرزيان پور
استاد مشاور: محمد كرمي يار، عباس رحيمي فروشاني، جواد رسولي
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: بهداشت عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، بهداشت،
چكيده: مقدمه: بيماري سل به عنوان يكي از مشكلات بهداشتي مهم در عرصه سلامت جامعه شناخته مي‌شود. تعيين ويژگيهاي سيماي اپيدميولوژيك بيماري سل در جامعه سهم مهمي در ارائه رهنمودهاي لازم جهت ارتقاء برنامه هاي كنترلي در حال اجرا به مسئولين امر را ايفا مي‌نمايد. هدف از پژوهش حاضر بررسي روند اپيدميولوژيك بيماري سل در استان آذربايجان غربي در فاصله زماني 1380- 1390 مي‌باشد.
روش اجرا:در مطالعه مقطعي حاضر اطلاعات مربوط به 2560 بيمار مبتلا به سل ثبت شده در نظام مراقبتي بيماري سل استان آذربايجان غربي از ابتداي سال 1380 تا پايان سال 1389 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز يك چك ليست تهيه شد و اطلاعات مرتبط با متغيرهاي مورد بررسي جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
يافته ها:فراواني موارد گزارش شده بيماري سل در استان آذربايجان غربي از2/ 7 درصد تا 5/ 14 درصد متغير بود. ميزان بروز بيماري، روند افزاينده‌اي را نشان داد و از 7/ 8 درصد هزار نفر جمعيت به 91/ 9 درصد هزار نفر جمعيت افزايش يافته بود. اگر چه بيشترين موارد گزارش شده بيماري در فاصله زماني مورد بررسي ساكن جمعيت شهري بودند با اينحال روند افزاينده‌اي در ميزان بروز بيماري در مناطق روستايي مشاهده مي‌شود. يافته هاي پژوهش بيانگر افزايش نگران كننده‌اي بيماري در زنان و مناطق روستايي بوده است. تنها 8/ 3 درصد از موارد بيماري مبتلا به عفونت ايدز بوده و عواملي مانند شغل، سابقه بيماري، سابقه BCG و سطح سواد ارتباط معني داري با رخداد بيماري سل در جامعه مورد بررسي نشان دادند .(p<0.05)
نتيجه گيري:اگرچه همزماني ابتلا به عفونت با ويروس ايدز و توبركلوزيس مشكل عمده‌اي به حساب نمي‌آيد با اينحال با توجه به روند افزاينده در ميزان بروز بيماري سل بر اساس سيستم مراقبتي موجود لازم است توجه ويژه‌اي به نحوه اجراي برنامه كنترل سل در استان مبذول گردد.
كلمات كليدي: بروز، سل، روند‌، استان آذربايجان غربي