تعيين فراواني ژن TSPYدر تومورهاي ژرم سل بدخيم تخمدان در بيمارستان امام خميني از سال 1385-1389

نويسنده: بهناز جهان بين
استاد راهنما: رضا شاه سياه، نرگس ايزدي مود
استاد مشاور: ميترا مدرس گيلاني، فروزنده فريدوني
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف:مطالعات قبلي در مورد پاتوژنز تومورهاي بدخيم ژرم سل تخمدان و مسير مولكولي متفاوت را مطرح كرده‌اند: يكي موتاسيونهاي خودبخودي بخصوص در ژن KIT و ديگري وجود كروموزوم Y و يا بخشي از آن در گنادهاي ديس ژنتيك در همه اين موارد اووفركتومي يكطرفه و حفظ باروري از اهداف مهم مي‌باشد. وجود كروموزوم Y و يا بخشي از آن در گنادهاي ديس ژنتيك با احتمال بالاي دو طرفه بودن تومورها همراه هستند.
هدف ما در اين مطالعه بررسي ميزان شيوع وجود كروموزوم Y در اين تومورهاست.
روش:تعداد 47 تومور بدخيم ژرم سل تخمدان در دوره زماني 9 ساله انتخاب شدند. روش relative quantitative PCR)RQ_PCR) براي بررسي وجود ژن Testis specific chromosome Y)TSPY) در اين تومورها طراحي شد. ژن TSPY نماينده وجود كروموزوم Y در اين تومورها در نظر گرفته شد.
نتايج:مقدار قابل توجهي از ژن TSPY در 7 مورد از تومورها شناسايي شد كه در دو مورد گنادوبلاستوم در يافته هاي هيستوپاتولوژيك يافت شده بود و در يك مورد وجود كروموزوم Y در مطالعه سيتوژنتيك اثبات شده بود.
بحث:برخي از تومورهاي بدخيم ژرم سل تخمدان در زمينه موزاييسم و يا ديس ژنزي گنادي رخ ميدهند. در اين بيماران اووفركتومي دو طرفه به دليل خطر بروز تومور در گناد طرف مقابل انديكاسيون مي‌يابد. علاوه بر اين با روشهاي معمول امكان يافتن اين اختلالات كروموزومي به راحتي ميسر نيست. با روش RQ-PCR با سهولت بيشتري مي‌توان اين اختلال كروموزومي را كشف كرد.
كلمات كليدي: