بررسي رابطة بين پاسچر سر و گردن با گفتار زنان و مردان بزرگسال سالم

نويسنده: نگين مرادي
استاد راهنما: نادر معروفي، محمود بي جن خان
استاد مشاور: كريستي لدلو، مهيار صلواتي، طاهره حسين زاده نيك، تكتم جلاير
تاريخ دفاع: 1391/04/01
مدرك: دكتري گفتاردرماني
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، توانبخشي،
چكيده: مقدمه: پاسچر نقش مهمي در ارتقاء توان صوتي دارد به طوري كه حفظ پاسچر مناسب يك جز اساسي و مهم در بهينه كردن كاركرد صوتي است و ناهنجاري هاي پاسچرال مي توانند بر صدا اثرگذار باشند. در اين تحقيق، دو مطالعه انجام شد. در مطالعة اول، ويژگي هاي توليدي و اكوستيكي گفتار در پاسچر نرمال سر و گردن با وضعيت بيشينه جلوآمدگي سر مورد بررسي قرار گرفتند و در مطالعة دوم، با محاسبه زاويه پاسچر سر كه نشان دهندة ميزان جلوآمدگي سر در وضعيت عادتي فرد است، رابطة ويژگي هاي توليدي و اكوستيكي گفتار با زاوية پاسچر سر بررسي شد.
مواد و روش: 20 زن و 20 مرد با ميانگين سني 3 ± 23.5 سال در اين مطالعه شركت داشتند. از آزمودني ها خواسته شد يكبار در وضعيت عادتي سر و يكبار در وضعيت بيشينه جلوآمدگي سر واكه /i/ را بكشند. صداي آزمودني‌ها ضبط شد. در حالت بدون آواسازي و با آواسازي و در دو وضعيت طبيعي سر و بيشينه جلوآمدگي سر سفالومتري انجام شد. در وضعيت عادتي سر، عكسبرداري ديجيتال انجام شد و زاويه پاسچر سر با استفاده از عكس‌ها محاسبه شد. با استفاده از نرم افزار Praat نسخه5.2.2.7 نمونه هاي صوتي تحليل شد و متغيرهاي بسامد
پايه( Long Time Average Spectra (LTAS، فرمنت هاي اول و دوم محاسبه شدند. با استفاده از سفالوگرام ها، متغيرهاي برخاستگي و پيش آمدگي زبان و وضعيت عمودي و قدامي-خلفي هايوئيد محاسبه شدند. جهت انجام آناليزهاي آماري از آزمون آناليز واريانس دو طرفه و سه طرفه و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: نتايج مطالعه اول نشان داد كه در وضعيت بيشينه جلوآمدگي سر نسبت به وضعيت طبيعي سر، وضعيت هايوئيد بالاتر و قدامي تر، زبان پايين‌تر و جلوتر، بسامد پايه و فرمنت هاي اول و دوم بيشتر و LTAS بيشتر شد. يافته هاي مطالعه دوم حاكي از آن بود كه با افزايش جلوآمدگي سر، هايوئيد بالاتر و قدامي تر، زبان پايين تر و قدامي تر، بسامد پايه، فرمنت هاي اول و دوم و LTAS بيشتر شد.
نتيجه گيري: ويژگي هاي توليدي و اكوستيك در وضعيت موقتي جلوآمدگي سر با وضعيت عادتي جلوآمدگي سر تفاوتي ندارد. افزايش جلوآمدگي سر با ايجاد زنجيره تغييرات بيومكانيك در حنجره و مسير صوتي موجب تغيير كيفيت صدا مي¬شود.
كلمات كليدي: صدا، مسير صوتي، پاسچر، توليد، تشديد