پروبيوتيك ها در درمان بيماري هاي گوارشي: مطالعه اي در مورد نظرات و توصيه هاي پزشكان ايراني

نويسنده: حامد مسعودي
استاد راهنما: رضوان ميرزايي
استاد مشاور: بهار محجوبي
تاريخ دفاع: 1392/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيش از صد سال است كه ارتباط مفيد باكتري‌هاي اسيد لاكتيكي (Lactic acid bacteria, LAB) با ميزبان انساني مورد مطالعه قرار گرفته است. اين باكتري‌ها اسيد لاكتيك را به عنوان محصول متابوليك عمده خود توليد مي‌كنند. ارتباط اين باكتري‌ها با فرآورده هاي حاصل از تخمير شير مشخص شده است. مطالعات تاكسونومي و اكولوژيكي روده كه در سال 1900 توسط Moro، Beijerink و Cahn انجام گرفته و همچنين تلاش‌هاي سه دهه اخير، بر اهميت حضور اين باكتري‌ها در ميزبان انساني و فوايد آن‌ها بر سلامتي انسان تأكيد داشته است (1-3).
در طول نيمه دوم قرن نوزدهم مطالعات علمي اوليه روي ميكروارگانيسم‌ها بر ميان كنش آن‌ها با ميزبان انساني و البته بيشتر بر بعد منفي آن‌ها متمركز بود. در سال 1885 واژه ميكروبيوتا (Micobiota) براي اولين بار توسط Escheric براي توصيف مجموعه ميكروارگانيسم‌هاي دستگاه گوارش بكار برده شد (4). وي در سال 1886 كولونيزاسيون اوليه ميكروارگانيسم‌ها در دستگاه گوارش كودكان و فوائد آن در هضم غذا را پيشنهاد نمود. جدول 1-1 به مراحل توسعه مفاهيم زيست درماني (بيوتراپيوتيك) و كاربرد باكتري‌هاي مفيد پرداخته است.
در سال 1907، Metschnikoff در كتاب پرفروش خود با عنوان «تمديد حيات» به راز طول عمر قفقازي‌ها اشاره كرده و در صدد حمايت يا به عبارت بهتر ادعاي فوايد باكتري‌هاي تخمير كننده شير در سلامتي برآمده است (5). او در اين كتاب به ارتباط طول عمر قفقازي‌ها با مصرف بالاي فرآورده‌هاي تخمير شير اشاره كرده است. دانشمند ژاپني Shirotaدر سال 1930 يك سويه لاكتيك اسيد باكتر را از مدفوع كودكان سالم جدا نمود. پنج سال بعد اين سويه به عنوان يك باكتري كه داراي اثرات مفيد بر سلامتي روده است در يك فرآورده حاصل از تخمير شير بنام ياكلت (Yakult) استفاده شد.
بيفيدوباكتري‌ها نيز گروهي از لاكتيك اسيد باكتري‌ها هستند كه در سال 1889 كشف و در اوايل 1900 به عنوان دسته‌اي از باكتري‌هاي شاخص مدفوع انسان به ويژه در شيرخواراني كه توسط شير مادر تغذيه مي‌شوند، معرفي شدند (3). در اين كودكان ميزان بروز مشكلات روده‌اي در مقايسه با شيرخواران تغذيه شده با شير خشك كمتر بود. لذا اين فرض پيرامون ارتباط مفيد بيفيد و باكترها با دستگاه گوارش انسان بوجود آمد.
كلمات كليدي: