بررسي عوارض كليوي ناشي ازمصرف ليتيم دربيماران مبتلابه اختلات دوقطبي

نويسنده: مريم رحيمي
استاد راهنما: شكوفه ساوج
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ليتيوم به طور گسترده در درمان بيماران دو قطبي استفاده مي‌شود با وجود اين كه نفرولوژيست‌ها با عوارض اين دارو آشنايي دارند اما بعضا تاخير در ارجاع اين بيماران به نفرولوژيست اثرات منفيبر عملكرد كليه بيماران مي‌گذارد. درجهت بررسي ميزان درگيري كليوي در بيماران دوقطبي تحت درمان باليتيوم مطالعه‌اي در يكي از مراكز روانپزشكي دانشگاه تهران (بيمارستان روانپزشكي ايران) انجام گرديد.
روش كار: گروه مورد مطالعه شامل 55 بيمار دو قطبي بودند كه بيشتر از سه ماه تحت درمان باليتيوم بودند (3 تا312 ماه). دوزليتيوم مصرفي بين mg1500-300 روزانه بوده است. كرايترياي ورود به مطالعه شامل عدم وجود سابقه بيماري‌هاي ديابت، فشارخون و مشكل كليوي درگذشته بوده است. بعد از انتخاب بيماران داده‌ها با روش مصاحبه مستقيم با بيمار و بررسي نتايج آزمايشات استخراج گرديد. نمونه خون و ادرار بيماران جهت بررسي اوره خون، كراتينين سرم، آلبومين به كراتينين ادرار، راسمولاريته ادرار و سديمان ادراري بررسي گرديد. GFRبا فرمول Cockcraft Gault و در نهايت تمامي داده ها بانرم افزار آماري spss19 آناليزگرديد.
نتايج: 30 زن و 25 مرد با ميانگين سني 12.05±37.8 بررسي شدند. پلي اوري شايع‌ترين شكايت در10بيمار(18.8%) بوده است. سديمان ادراري غيرطبيعي شامل پيوريوهماچوري، آلبومينبه كراتينين بيشتر از 30mg/g، اسمولاريته ادرار كمتر از350mos/l بهتر تيب در 14 بيمار (25.4%),10 بيمار (18.8%)، 9 بيمار (16.36%) ديده شد. GFR نيز در25.5% بيماران مرحله 2 و در 1.8% بيماران مرحله 3 نارسايي كليه بوده است. همچنين بين اسمولاريته ادرار و مدت مصرف ليتيوم رابطه معكوسي مشاهده شد كه معني دار بوده است.
نتيجه گيري: در اين مطالعه حدود20 درصد بيماران تحت درمان باليتيوم درجاتي از اختلال كليه داشتند. بنابراي نپيشنهاد مي‌شود تمام بيماران تحت درمان دراز مدت باليتيوم به صورت زود هنگام از نظر عملكرد كليوي بررسي و در صورت نياز تحت نظر نفرولوژيست قراربگيرند.
كلمات كليدي: نفروتوكسيسيتي، نارسايي مزمن كليه، پيشرفت بيماري كليوي، اپيدميولوژي