تبيين بيماري عرق النسا در طب سنتي ايران و ارائه exemplar case باليني

نويسنده: عليرضا عباسيان
استاد راهنما: باقر مينايي
استاد مشاور: عبدالرحمان رستميان، عليرضا نيكبخت نصر آبادي
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري تخصصي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، طب سنتي،
چكيده: بيان مسئله: كمردردهاي سياتيكي بخاطر شيوع اعمال جراحي صورت گرفته بر روي آنها بار انساني و مالي بسياري را بر جامعه تحميل مي‌كنند. سازمان بهداشت جهاني كشورهاي جهان را به استفاده از طب‌هاي سنتي خود جهت يافتن روش هاي بومي درمان بيماريها فراخوانده است. طب سنتي ايران با ريشه هاي هزاران ساله خود، منبعي جالب توجه براي پژوهشگران است. در اين مطالعه تلاش شد تا غبار اعصار از اين منابع برداشته شود و شيوه تفكر حكماي طب سنتي در تشخيص و درمان انواع عرق النسا (بيماري مشابه سياتيك در طب سنتي ايران) تبيين و تشريح شود.
هدف از اجراي پايان نامه: تبيين عرق النسا در طب سنتي ايران
روش انجام كار: اين مطالعه يك تحقيق كيفي (Qualitative) است كه در آن مندرجات موجود در كتب اصلي طب سنتي ايران درباره عرق النسا بررسي، مطالب مرتبط است حصال و بعد از تجزيه و تحليل محتوايي (Content analysis) دسته بندي و ارائه مي¬شود. در انتها exemplar case باليني ارائه شده است.
نتايج: بر اساس نظر حكماي طب سنتي اين بيماري مي تواند انواع مختلف ساده، خلطي (دموي، صفراوي، سوداوي، ريحي) و مشاركتي با اعضاي ديگر داشته باشد كه در اين پايان نامه به بررسي تعريف، انواع، اسباب و علل، علائم و نشانه ها، و معرفي پروتكل هاي درماني و روش هاي پيشگيري از عرق‌النسا بر اساس اقوال حكماي طب سنتي پرداخته ايم و در نهايت يك بيمار عرق النسايي را كه در درمانگاههاي طب سنتي با اين روش، مشخص و درمان شده معرفي كرده ايم.
نتيجه گيري نهايي: تعاريف عرق النَسا و سياتيك اگرچه كه از ديد علامت شناختي (سميولوژيك) مشابه‌اند ولي مطالب كاربردي فراوان ومتفاوتي راجع به علل، شيوه تشخيص و درمان اين بيماري در طب سنتي ايران وجود دارد كه در اين تحقيق بيان شده و مي تواند موضوع تحقيقات آتي باشد
كلمات كليدي: عرق النسا، سياتيك، طب سنتي ايران، تحقيق كيفي