محاسبه بار بيماري سندرم روده تحريك پذيردر ايران در سال 1390

نويسنده: زينب علي پور
استاد راهنما: عليرضا دلاوري
استاد مشاور: رضا ملك‌زاده
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: فوق تخصصي پزشكي بيماري‌هاي گوارش و كبد بزرگسالان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: سلامت جامعه، برآيندي از عوامل پيچيده و مختلف است كه اين عوامل، پيوسته بر سلامت جامعه تأثير مي‌گذارد. سلامت جامعه نه امري ثابت و پايدار، بلكه روندي است در حال تغيير كه پيوسته بايد مورد مراقبت، مداخله و مديريت قرار گيرد و همواره به عنوان محور توسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه در نظر باشد
سندرم روده تحريك پذيرازشايعترين بيماريها در درمانگاههاي گوارش ميباشد وعليرغم اينكه خيلي از افراد از اين مساله رنج مي‌برند ولي به پزشك مراجعه نمي‌كنند. در طي دهه هاي گذشته تحقيقات كلينيكي نشان داده است كه اين بيماري اثرمنفي بر كيفيت زندگي افراد و افزايش هزينه هاي مربوط به اين بيماري چه مستقيم و چه غيرمستقيم دارد. سندرم روده تحريك پذيرتقريبا 3-20% از جامعه آمريكا را مبتلا مي كند.
هدف از اين مطالعه محاسبه بار بيماري سندرم روده تحريك پذير در ايران ميباشد.
روش اجرا: در ابتدا با رسم natural history سندرم روده تحريك پذير وجود شاخص‌هاي چند گانه شامل بروز و شيوع، بهبودي، طول مدت بيماري ـ كشندگي و ميزان مرگ و خطر نسبي را درآن بررسي مي‌كنيم و سپس با چند مطالعه مروري سيستماتيك حداقل 3 مورد از 4 شاخص اول و 1 مورد از 3 شاخص انتهايي را بدست آورديم در نهايت 3 شاخص بدست آمده فوق را درنرم افزارDismodeII گذاشته و متوسط سن شيوع بيماري را بدست مي‌آوريم با استفاده از اين سن شيوع بيماري ميتوان سال‌هاي از دست رفته و بار بيماري را محاسبه كرد. جهت بدست آوردن شيوع بيماري در جامعه و بين دو جنس ابتدا يك متاآناليز انجام شد.
نتايج:در متا آناليز انجام شده شيوع كلي IBS 7.9% و شيوع بين مرد و زن بترتيب 6.5%و 9.2% بدست آمد.
بروز سالانه، 2.43 در 100 نفر- سال در زنان برآورد شد. بيشترين ميزان بروز مربوط به گروه سني 44-30 بود. بيشترين شيوع (8.78 درصد) نيز مربوط به همين گروه سني بود. متوسط طول دوره بيماري، 2.0 سال بدست آمد.
ميزان بروز سالانه، 1.47 در 100 نفر- سال در مردان برآورد شد. بيشترين ميزان بروز مربوط به گروه سني 44-30 و معادل 2.95 درصد بود. بيشترين شيوع (5.48 درصد) نيز مربوط به همين گروه سني بود. متوسط طول دوره بيماري نيز مانند زنان، نزديك به 2 سال بود.
بحث و پيشنهاد: شيوع سندرم روده تحريك پذير 7.9% محاسبه شد و پيشنهاد ميشود مطالعه جديدتر با آخرين معيارها جهت تعيين شيوع انجام شود.
كلمات كليدي: سندرم روده تحريك پذير، بار بيماري، شيوع، بروز، مدت بيماري