بررسي شيوع علل FUO در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني (ره) در سالهاي 90-1385

نويسنده: آيدا فتح الله زاده
استاد راهنما: سيروس جعفري
استاد مشاور: ستاره داودي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري پزشكي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: تب با منشأ نامشخص اولين بار توسط petersdorf و Beeson در سال 1961 تعريف شد و تعريف آن تاكنون بارها تغيير پيدا كرده است.
FUO كلاسيك به مواردي اطلاق مي‌شود كه تب بيش از 3/ 38 درجه سانتيگراد به مدت حداقل 3 هفته داشته باشند و با وجود 3 ويزيت سرپايي يا 3 روز بستري در بيمارستان همچنان علت آن ناشناخته باقي بماند. 3 علت عمده FUO را عفونت‌ها، بيماري‌هاي التهابي غيرعفوني و نئوپلاسمها تشكيل مي‌دهند. فراواني علل FUO در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف، متفاوت مي‌باشد و در مراكز تحقيقاتي سراسر دنيا به صورت ادواري به مطالعه علل FUO مي‌پردازند تا روند تغيير در علل ايجاد كننده و نقش روش‌هاي تشخيصي تازه‌تر را در رسيدن به اين علل معلوم نمايند.
در مطالعه حاضر بيماران مبتلا به FUO كه از مهرماه سال 85 تا مهرماه سال 90 در بخش عفوني بيمارستان امام خميني بستري شدند مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مطالعه 100 بيمار بالاي 14 سال تحت بررسي قرار گرفتند. 53 درصد بيماران زن و 47 درصد مرد بودند.
ميانگين سني بيماران 43 سال مي‌باشد. بيماري‌هاي التهابي غيرعفوني بيشترين فراواني را در ميان علل داشت. (23 درصد) و پس از آن عفونت‌ها (22%) و نئوپلاسمها (17%) قرار داشتند و 5 درصد نيز علل متفرقه سبب FUO شده بود. در 33 درصد بيماران عليرغم انجام اقدامات لازم به تشخيص نهايي نرسيدند. SLE شايعترين علت ميان علل التهابي غيرعفوني مي‌باشد (8/ 34%) و پس از آن (RA (30/4% و (Still disease (17/4%قرار دارند. سل شايعترين بيماري عفوني مي‌باشد و UTI و بروسلوز نيز به طرز قابل ملاحظه‌اي نسبت به گذشته در اين بيماران افزايش داشته است. شايعترين بدخيمي نيز لنفوم مي‌باشد و پس از آن كانسر كولون قرار دارد.
روش‌هاي غيرتهاجمي در 45 بيمار سبب رسيدن به تشخيص شده است و روش‌هاي تهاجمي در 22 مورد سبب رسيدن به تشخيص شده است. روش‌هاي آزمايشگاهي با 37 مورد بيشترين روش استفاده شده در موارد منجر به تشخيص مي‌باشد و پس از آن پاتولوژي قرار دارد.
كلمات كليدي: