سنجش روايي و پايايي ترجمه فارسي پرسشنامه Physicians' Reactions to Uncertainty )PRU)

نويسنده: آزاده شفيعي ثابت
استاد راهنما: حميد برادران
استاد مشاور: مازيار مرادي لاكه
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: پزشكي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:عدم قطعيت در امور پزشكي و تصميم‌گيري باليني امري شناخته شده براي تمام پزشكان است و برخورد با آن هسته اصلي درگيري ذهني يك پزشك است علاوه بر شيوع عامل ديگري كه سبب عدم قطعيت در تشخيص مي‌شود اين است كه بيماران معمولا در مراحل اوليه بيماري به پزشك مراجعه مي‌كنند و علائم هنوز براي تشخيص بيماري اختصاصي نشده است. از طرف ديگر با توجه به پيشرفت سريع روش‌هاي درماني و داروهاي موجود، پزشكان در تصميم‌گيري در مورد روش درمان دچار عدم قطعيت مي‌شود.
منبع اين عدم قطعيت در پزشكان مورد مطالعه قرار گرفته اما موردي كه مورد مطالعه قرار نگرفته است اثر اين عدم قطعيت بر تشخيص و درمان بيماران است. در اين زمينه ما بر آن َشديم كه با معتبرسازي پرسشنامه Physician’s Reactions to Uncertainty (PRU) روش‌ها و عملكرد برخورد پزشكان متخصص را در مواجهه با عدم قطعيت در تشخيص بيماري ها ارزيابي كنيم.
مواد و روش¬ها: در ابتدا پرسشنامه PRUبا نظر expert ترجمه گرديد و سپس پرسشنامه در اختيار اينترن ها و رزيدنت‌هايي كه در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول فعاليت بودند، قرار گرفته و تكميل شد.
نتايج:تعداد كل نمونه ها 103 نفرشامل 73 نفر اينترن (71.3%) و 30 نفر رزيدنت (28.7%) با ميانگين سني 27.3 سال (4.3=SD) بود. ميانگين نمره كل 15 سوال پرسشنامه PRU براي كل نمونه ها 53.06 (10.89=SD) به دست آمد.Internal consistency براي سوالات محاسبه شد كه P-value براي تمامي سوالات به جز سوال 14 معنادار (0.05>0)و ضريب همبستگي تمامي سوالات بالاي 0.2 به دست آمد. با توجه به نتايج آناليز varimax rotation در آزمون فاكتوريال و با فرض Eigenvalue>1، 4 فاكتور از پرسشنامه حاضر استخراج شد. مقدار ضريب آلفا يكرونباخبرايكل آزمون 0.74 به دست آمد كه اين مقدار در دامنه تكرارپذيري خوب قرار ميگيرد.
بحث:استدلال تشخيصي در سطح مراقبت اوليه، جايي كه بيماران و مشكلات درمان آن‌ها معمولا غير انتخاب شده هستند، يك فرايند پيچيده به نظر ميرسد. مواجهه با عدم قطعيت در پزشكي با افزايش فعاليت در حوزه كارهاي تشخيصي ارتباط مستقيم دارد. پرسشنامه PRU ميتواند در فهم بهتر علل و دلايل اين عدم قطعيت در ميان پزشكان عمومي موثر باشد. شاخص هاي آماري محاسبه شده روايي و پايايي پرسشنامه حاضر را مورد تاييد قرار دادند. بنابراين پرسشنامه PRU ميتواند در كارهاي تحقيقاتي بعدي براي ارزيابي قدم قطعيت در حيطه پزشكي، مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: روايي، پايايي، عدم قطعيت