بررسي ارزش راديوداروي99mTc-Bombesin در تشخيص سرطان پستان و افتراق آن از ضايعات خوش خيم

نويسنده: فاطمه كرمي كتكي
استاد راهنما: داود بيكي، ايرج حريرچي
استاد مشاور: بابك فلاحي، سعيد فرزانه فر، محمد افتخاري، محسن ساغري، مصطفي عرفاني
تاريخ دفاع: 1391/12/01
مدرك: دكتري تخصصي پزشكي هسته اي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: سرطان پستان يكي از علت‌هاي مهم مرگ در اثر سرطان را در زنان تشكيل مي‌دهد. تشخيص زود هنگام سرطان پستان اوليه و متاستازهاي آن بهترين روش براي بهبود درمان و كنترل بيماري مي‌باشد. مهم‌ترين روش تصويربرداري جهت غربالگري سرطان پستان ماموگرافي مي‌باشد كه متاسفانه با محدوديتهايي روبرو است. بنابراين استفاده از راديو داروهاي پپتيدي كه به طور اختصاصي تنها به رسپتور واقع در سطح سلولهاي تومورال متصل‌ مي‌شود، مي‌‌تواند برطرف كننده مشكلات ذكر شده باشد. با توجه به اينكه اخيراً امكان دسترسي به راديوداروي 99mTc-Bombesin در كشور فراهم شده است، اين مطالعه جهت بررسي ارزش تصويربرداري با اين راديودارو در تشخيص سرطان پستان و افتراق آن از ضايعات خوش خيم در مقايسه با استاندارد طلايي (نتايج پاتولوژي پس از عمل جراحي) طراحي شده است.
روش بررسي: پس از تزريق وريدي مقدار 20 ميلي كوري راديوداروي 99mTc-Bombesin به 21 بيمار، تصويربرداري ديناميك از قفسه سينه به مدت 20 دقيقه و به دنبال آن SPECT/CT از قفسه سينه و تصاوير تمام بدن 60 و 180 دقيقه پس از تزريق راديودارو بعمل آمد. در موارديكه جذب در محل توده پستان وجود داشت ROI بر روي تصاوير ديناميك ترسيم شد. در نهايت نتايج اسكن با پاتولوژي (استاندارد تشخيصي) مقايسه شد.
يافته ها: حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي اين اسكن در تشخيص سرطان پستان به ترتيب 84.6%، 100%، 100% و 80% محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه تصويربرداري با استفاده از راديوداروي 99mTc-Bombesin مي‌تواند در رديابي تومور اوليه پستان كمك كننده باشد.
كلمات كليدي: