تحليل تجمعي فاميلي با تعداد خوشه هاي اندك به كمك مدل نمايي درجه دو و تعديلات بوت استرپي آن

نويسنده: محمدحسن رخشاني
استاد راهنما: كاظم محمد، اكبر فتوحي
استاد مشاور: حجت زراعتي، كرامت اله نوري
تاريخ دفاع: 1391/10/01
مدرك: دكتري تخصصي آمار زيستي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،
چكيده: مطالعات فاميلي به كررات به عنوان اولين گام در تعيين عوامل ژنتيكي و/ يا محيطي بيماري، مورد استفاده قرار مي گيرد. تجمع فاميلي معني دار يك بيماري مي تواند الهام گر علت ژنتيكي بيماري باشد و ما را به سمت تمركز بر تحليل ژنتيكي بيشتر رهنمون گردد. هر چند اين تجمع فاميلي ممكن است به علت عوامل محيطي مشترك نيز باشد. روشهاي زيادي براي تحليل مطالعه خانوادگي بكار رفته است. يكي از اين مدلها كه به علت سادگي محاسباتي و تفسير شرطي پارامترها در اين زمينه بكار گرفته شده است، مدل نمايي درجه دو است. اما يكي از محدوديت هاي كاربرد اين مدل تكثيرناپذيري آن است كه بدين معني است كه تمام خانواده ها مي بايست هم حجم باشند. از سوي ديگر، برآوردگر ساندويچي خطاي استاندارد به كررات در استنباط در باب برآورد پارامتر در معادلات برآوردساز تعميم يافته براي داده هاي خوشه اي، بكار گرفته مي شود. هنگامي كه تعداد خوشه ها اندك است، برآوردگر ساندويچي، تغييرپذيري را كم برآورد مي نمايد. در نتيجه آزمون خطايي فراتر از سطح اسمي نوع I خواهد داشت. براي افزايش كارايي مدل نمايي درجه دو در اين حالتها از بوت استرپ سلسله مراتبي ناپارامتري استفاده نموده ايم. ما روش خود را در يك مطالعه خانوادگي از آستيگماتيسم و نزديك بيني (مطالعه چشم تهران) كه بوسيله مركز مطالعات ملي علوم پزشكي ايران مورد حمايت مالي بوده است، بكار برده ايم.
كلمات كليدي: تحليل تجمع فاميلي، مدل نمايي درجه دو، بوت استرپ سلسله مراتبي ناپارامتري، مطالعه چشم تهران