بررسي تست بويايي پنسيلوانيا در افراد نرمال ايراني

نويسنده: بابك خسرويان
استاد راهنما: كامران كامروا
استاد مشاور: مريم جالسي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي گوش و حلق بيني
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مسئله:ارزيابي مقدار بويايي فرد بخاطر بررسي تاثير روند بيماريها بر روي ميزان بويايي و همچنين بررسي مسايل قانوني داراي اهميت ميباشد. تستهاي متعددي جهت تشخيص بويايي بكار رفته‌اند كه يكي از اين تستها تست تشخيص بويايي پنسيلوانيا است. تشخيص بوها به شدت تحت تاثير فاكتورهاي اجتماعي و فرهنگي قرار دارد، بنابراين بوهاي استفاده شده در تستهاي بويايي بايد براي افراد جامعه آشنا باشد كه اين امر باعث محدديت در تست پنسيلوانيا و عدم كار آيي تقسيم بندي ميزان بويايي آن شده است.
هدف از انجام اين طرح شامل:
بررسي تست پنسيلوانيا در افراد نرمال ايراني و شناسائي بوهاي نا آشناي موجود در تست پنسيلوانيا براي افراد ايراني ميباشد.
روش انجام:جمعيت مورد مطالعه را از بين افراد نرمال بين 60-20 سال در بين همراه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم انتخاب شدند و تحت آزمون پنسيلوانيا قرار گرفتند و همچنين افراد مورد مطالعه پرسشنامه هاي طراحي شده ما را نيز پاسخ گفتند.
نتايج:ميانگين امتياز بدست آمده توسط افراد مورد مطالعه با امتياز تعريف شده براي تست پنسيلوانيا مطابقت ندارد و افراد مورد مطالعه ما در محدوده ميكرو سميا شديد قرار گرفتند.
افراد مورد مطالعه 12 بو شامل: بوهاي پيتزا، گيلاس، روغن موتور، سالاد ميوه، پنير، سرو، سقز، خيار شور، ليمو سبز (شيرازي)، گالتريا، تينر رنگ، انگور را كمتر از 50% تشخيص دادند.
همچنين 5 بو شامل: بوهاي ميخك، شيرين بيان، بنزين، توت فرنگي، بادام زميني را بين 50 تا 60% تشخيص دادند.
بوهاي پياز، شكلات، ياس كبود، هلو، جوشانده گياهي، كاج، ليمو ترش بزرگ بين 60- 70% تشخيص داده شدند و تنها ميزان تشخيص در 16 بو بالاي 70% بود.
نتيجه گيري نهايي:به نظر ميرسد براي استفاده از تست پنسيلوانيا در ايران به عنوان يك تست استاندارد نياز به جايگزين كردن بوهاي ناآشنا با بوهاي آشنا باشد.
كلمات كليدي: