چگونگي توليد خطرات و نقش درماني الكتريسيته ساكن و يونيزاسيون هوا

نويسنده: محمد ابراهيم رجبي
استاد راهنما: معتبر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1354/05/01
مدرك:
دانشگاه: ، دانشكده بهداشت و موسسه تحقيقات بهداشتي،
چكيده: چكيده: چنانچه صاعقه را يك فعل و انفعال جوي محلي و مخصوص بيك منطقه مشخص در نظر بگيريم كه طبق آمار در محل بخصوصي پديدار شود يا اگر ساختمان ژئولوژيكي زمين رل خاصي در مورد بروز صاعقه داشته باشد امكان حافظت بعضي از مناطق بوسيله نصب برقگير بطور صحيح و حساب شده وجود خواهد داشت.
برق گير 2 عمل اساسي زير را انجام مي دهد:
1- عمل پيشگيري: كه عبارتست از تخليه و شارژ مداوم ابرها بعلت وجود حركت اين ها در منطقه اطراف برق گير.
2- عمل حفاظتي: در اثر تشكيل يك كانال يونيزه (درموقعيكه شرايط جوي بمرحله ايجاد صاعقه برسد) راهي بوجود مي آيد كه داراي مقاومت الكتريكي كمي بوده و صاعقه را بطرف برق گير هدايت مي كند. همچنين بايد متذكر گرديد كه برقگير، صاعقه را بخود جذب نمي كند بلكه شرائط لازم را براي اينكه صاعقه روي برقگير نزول كند ايجاد مي نمايد.
كلمات كليدي: