بررسي ارتباط سطح سرمي ويسفاتين با آدنوم كولوركتال در بيمارستان امام خميني سال 1390

نويسنده: اعظم رحيمي
استاد راهنما: محمد صادق فاضلي
استاد مشاور: عليرضا كاظميني
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: كانسر كولوركتال از كانسرهاي شايع دستگاه گوارش مي‌باشد و مشخص شده است كه ريسك فاكتور اصلي آن آدنوم كولوركتال مي‌باشد. تعيين فاكتورهاي خطر براي ايجاد و پيشرفت كانسرهاي كولوركتال جهت برنامه هاي غربالگري ضروري است. با توجه به اينكه در جامعه ما افراد بدون علامت (گروه هدف برنامه هاي غربالگري) تمايلي به انجام سيگموئيدوسكوپي يا كولونوسكوپي ندارند بنابراين يافتن يك ماركر سرمي جهت آدنوم و كانسر كولوركتال قابليت پذيرش بيشتري دارد.
روش بررسي:42 بيمار مبتلا به آدنوم كولوركتال و 42 فرد سالم (هر دو با انجام كولونوسكوپي) وارد مطالعه شدند. در همه افراد كولونوسكوپي انجام شد و وجود آدنوم كولوركتال با پاتولوژي تاييد شد. سپس براي همه افراد اندازه‌گيري سطح سرمي ويسفاتين، HDL , LDL , FBS , TG , CHOL انجام شد و اطلاعات دموگرافيك ديگر در پرسشنامه ثبت شد.
نتايج: كل افرادي كه وارد مطالعه شدند 84 نفر بودند كه 72 نفر تحت بررسي قرار گرفتند.(38 نفر مرد و 34 نفر زن) سطح سرمي ويسفاتين در دو گروه تفاوت معنادار نداشت. (p=./68). بين BMI، سندروم متابوليك و سطح سرمي FBS, HDL, LDL, CHOL, TG و وجود آدنوم كولوركتال تفاوت معنادار مشاهده نشد.
بحث:با توجه به نتايج آماري بدست آمده سطح سرمي ويسفاتين با آدنوم كولوركتال ارتباط آماري ندارد و نمي‌توان از آن به عنوان ماركر سرمي براي غربالگري استفاده كرد، اما با توجه به محدوديتهاي مطالعه حاضر، انجام مطالعات بيشتر براي بررسي اين ارتباط و همچنين آديپوكنيازهاي ديگر ضروري به نظر مي‌رسد.
كلمات كليدي: ويسفاتين، آدنوم كولوركتال، كانسر كولوركتال، غربالگري