بررسي نگرش اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به روانپزشكي 1390-1389

نويسنده: والنتين آرتونيان
استاد راهنما: علي اكبر نجاتي صفا
استاد مشاور: همايون اميني
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتري تخصصي روانپزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: نگرشهاي گوناگون نسبت به بيماريهاي رواني يكي از عناصر اساسي در تعيين جايگاه بيماران و بيماريهاي رواني در جامعه است. پديده انگ زني نه تنها در جامعه عمومي، بلكه در كاركنان رشته‌هاي مرتبط با سلامت روان و پزشكي و حتي متخصصين رشته هاي مختلف وجود دارد. در واقع بيان صريح احساسات ضدروانپزشكي توسط اساتيد پزشكي به دانشجويان مي‌تواند بر روي جذب دانشجويان پزشكي به سمت تخصص روانپزشكي تاثير بگذارد. اين مطالعه به بررسي نگرش مدرسان پزشكي به روانپزشكي پرداخته است، كه جهت اين امر از پرسشنامه‌اي كه در مطالعه بين‌المللي چند مركزي بزرگي كه ما نيز در آن شركت داريم، استفاده شده است.اين پرسشنامه به فارسي برگردانده شده و ويژگي‌هاي روانسنجي نسخه فارسي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي:جهت تهيه نسخه فارسي پرسشنامه از استفاده كرديم. براي ارزيابي خصوصيات روانسنجي آن از مشاركت 30 نفري از اساتيد دانشگاه (20 نفر از دانشگاه آزاد علوم پزشكي تهران و 10 نفر از دانشگاه علوم پزشكي تهران) استفاده شد. روايي محتوايي، همخواني دروني و پايايي ابزار به صورت آزمون-باز آزمون مورد بررسي قرار گرفت. بعد از آماده سازي نسخه فارسي ابزار، بخش ديگري كه شامل اطلاعاتي در مورد ميزان برخورد اساتيد با بيماري‌هاي روانپزشكي بود به پرسشنامه اضافه و سپس اين پرسشنامه ها به 300 نفر از اساتيد دانشگاه تهران كه به صورت خوشه‌اي (تصادفي) از فهرست اعضاي هيأت علمي انتخاب شده بودند جهت پاسخگويي ارايه شد.
نتايج:شاخص كلي روايي محتوايي براي مجموع سوالات پرسشنامه فارسي و براي مجموع سوالات پرسشنامه ترجمه معكوس بر مبناي شاخص كاپاي فليس برابر با 0.74 و 0.86 بود. در همخواني دروني ابزار ضريب آلفاي كرنباخ 0.80 بود و در پايايي ابزار از شاخص ICC استفاده شد كه مقدار آن براي كل سوالات 0.89 بود.
در مجموع 58.66% از اساتيد به پرسشنامه جواب دادند. زنان نسبت به مردان و اساتيد گروه علوم پايه نسبت به بقيه گروههاي داخلي و جراحي نگرش مثبت‌تري داشتند. بين سطح نگرش و سن رابطه معني داري وجود نداشت. طول مدت طولاني‌تر فعاليت به عنوان هبأت علمي، گذراندن دوره آموزش روانپزشكي بخصوص دوره آموزش تيوري، وجود سابقه بيماري شديدتر روانپزشكي در نزديكان، شيوع بالاتر بيماري سلامت روان در بين مراجعان، سابقه كار در مراكز روانپزشكي و در نهايت داشتن مطالعه بيشتر در زمينه روانشناسي و روانپزشكي نگرش مثبت تري ايجاد مي‌كند.
بحث:نسخه فارسي پرسشنامه «نگرش مدرسان علوم پزشكي به روانپزشكي» داراي همخواني دروني، پايايي آزمون ـ باز آزمون و روايي خوبي است.
داشتن اطلاعات در مورد بيماريهاي روانپزشكي و افزايش برخورد با بيماران روانپزشكي در نحوه نگرش به روانپزشكي در اساتيد موثر است و شايد داشتن برنامه هاي منظم جهت آموزش و اطلاع رساني بيشتر در مورد بيماري‌هاي روانپزشكي با داشتن مقاله‌هاي روانپزشكي در مجلات و غيره باعث بهبود سطح نگرش افراد شود.
كلمات كليدي: