بررسي ارزش تشخيصي MRI در Staging كانسر اندومتر در مقايسه با يافته هاي جراحي و هيستوپاتولوژيك

نويسنده: فاطمه زماني
استاد راهنما: فريده حلاجي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف:شيوع كانسر اندومتر بدليل افزايش سن اميد به زندگي و چاقي رو به افزايش است و ما به يك روش تشخيصي غيرتهاجمي كه قادر به تشخيص و بررسي پيشرفت تومورو همچنين براي انتخاب روش درمان و تعيين پروگنوز بيماري مفيد باشد، نيازمنديم. ما دقت MRIرا در تشخيص نفوذ به ميومتر و درگيري سرويكس و همخواني آن با نتيجه پاتولوژي در Stageing جديد و قديم FIGOمورد بررسي قرار داديم. زيرا اگر ما با يك روش غيرتهاجمي قبل از عمل جراحي توانيمStaging بيماري را تشخيص دهيم و بيماري درStage اوليه باشد مي‌توان عمل جراحي بيمار را بطريقه لاپاراسكوپي، بدون افزايش ريسك جهت بيمار و يا بصورت واژينال با حفظ تخمدانها در افراد جوان انجام داد و از انجام اعمال جراحي وسيع و غيرضروري پيشگيري نمود.
روش: با حذف بيماران با پاتولوژي كارسينوساركوما يا ساركوم و بيماراني كه راديوتراپي يا درمان كمكي قبل از عمل جراحي دريافت كرده بودند، 54 بيمار وارد مطالعه شدند. همه اين بيماران تحت عمل جراحي و Staging قرار گرفتند. پروتكل MRI براي همه بيماران يكسان بود .MRI براي همه بيماران با دستگاه1.5T و با سكانسهاي مشابه (سكانس‌هاي اگزيالT1w,T2wو ساژيتالT2w) قبل از عمل جراحي انجام شد.Unenhanced T1w,T2w و همچنين Contrast enhanced T1w باt-suppresion در مقاطع ساژيتال و اگزيال انجام شد، آناليزهاي آماري باSpss Softwave (version17) انجام شد.Chi-square و Kappa index براي آناليز ما استفاده شد. SensitivitySpecificity و predictive values مثبت و منفي و نيز دقتMRI در تشخيص ميزان نفوذ به ميومتر و سرويكس بررسي شد.
يافته ها:سن متوسط بيماران31/ 53 (2/ 11:SD) و بيشترين پاتولوژي از نوع آندومتريوئيد 8/90 درصد بود. در بررسي انجام شده ميزان نفوذ عميق به ميومتر (حدود 50%), Specificity, SensitivityDiagnostic accuracyMRI npv, ppv, به ترتيب 35/ 82 ،59/ 94،74/ 90، 5/ 87، 1/ 92 درصد بود و براي ميزان درگيري استروماي سرويكس اين مقادير54 /54،100،74/ 90،100 و 58/ 89 درصد بود. بيماران با درگيري موكوسPPV فقط 50 درصد وaccuracy به 07/ 74 درصد كاهش مي‌يابد. هماهنگي MRI و پاتولوژي نهايي در طبقه بندي قديم و جديدFIGO با ايندكس Kappa به ترتيب62% و72% (P<0.001) مشاهده شد.
نتيجه گيري:MRI يك تست پاراكلينيك روتين براي بيماران مبتلا به كانسر آندومتر محسوب نمي‌گردد اما داراي مزاياي زيادي از جمله Safety، غير تهاجمي بودن وaccuracy خوب مي‌باشد و همچنين در Planning راديوتراپي بكار مي‌رود. همچنين بر اساس اين تحقيقات، ميزان MRI accuracy جهت Stagingبيماران مبتلا به مراحل اوليه كانسر اندومتر بر اساس طبقه بندي FIGO2009افزايش يافته است.
كلمات كليدي: كانسر آندومتر، MRI،accuracy