مقايسه نتايج بازسازي اندام در دو روش التيام ثانويه واستفاده از گرافت پوست

نويسنده: كيوان انصاري
استاد راهنما: شهرام ناظراني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف اين مطالعه بررسي نتايج ترميم زخم‌هاي ناشي از تروما با دو روش ترميم اوليه و ثانويه بوده است.
اين بررسي بصورت يك مطالعه كارآزمايي باليني (Clinical Trial) برروي 64 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان فيروزگر از ابتداي سال 89 لغايت پايان سال 90 كه با زخم اندامي ناشي از تروما مراجعه كرده بودند، انجام شد. شركت كنندگان به دو گروه مساوي درماني ترميم به روش ثانويه و ترميم با اتوگرافت پوستي دسته بندي شدند وبعداز 4 ماه از زمان مطالعه از نظر مدت زمان بستري در بيمارستان، هزينه درمان، رضايت مندي بيمار پس از درمان، عوارض زخم محل دونور) درد- عفونت - اسكار)، مدت زمان بازگشت به كار بيمار، اندازه نهايي زخم (زخم ترميمي) ارزيابي گرديدند.
در اين مطالعه 81 درصد از شركت كنندگان را مردان تشكيل دادند. ميانگين سني شركت كنندگان در اين مطالعه28.44 با انحراف معيار7.7 سال بوده است. بيماران دو گروه در ابتداي مطالعه از نظر شاخص‌هاي مورد بررسي با هم اختلاف معني‌داري نداشتند (p<0.05). در گروه با ترميم اوليه ميانگين روزهاي بستري، هزينه درمان، مدت زمان بازگشت به كار به طور معني داري بالا تر از گروه با ترميم ثانويه بوده است. اندازه زخم نهايي در گروه ترميم اوليه به طور معني‌داري كوچكتر بوده است اما در گروه با ترميم ثانويه رضايت نهايي بيماران بالاتر بوده است (p<0.05).
با وجود زخم نهايي كوچكتر در گروه با ترميم اوليه، رضايت بيماران از ترميم ثانويه بيشتر بوده است كه اين مورد در هنگام انتخاب نوع شيوه درماني بايد مدنظر قرار بگيرد.
كلمات كليدي: زخم، ترميم اوليه، ترميم ثانويه، اندام