مقايسه ضخامت مركزي قرنيه در بيماران Primary open angle glaucoma و Pseudoexfoliation glaucoma

نويسنده: اميرحسين كشاورز
استاد راهنما: ساسان مقيمي
استاد مشاور: قاسم فخرايي
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: گلوكوم مهمترين عامل كاهش بينايي و كوري در سراسر دنيا محسوب مي¬شود. اثر ضخامت مركزي قرنيه در اين بيماري به خوبي شناخته شده نيست. در اين مطالعه در نظر داريم ارتباط ميان ضخامت مركزي قرنيه با شدت گلوكوم را در بيماران گلوگوم اوليه زاويه باز (POAG) و گلوكوم سودواكسفولياسيون (PEXG) مشخص كنيم.
روش ¬بررسي: در اين مطالعه كه به صورت cross sectional انجام شد در ابتدا اطلاعات بيماران POAG و PEXG از پرونده‌هاي موجود در بيمارستان فارابي بين سالهاي85 تا 88 استخراج گرديد. سن و جنس، حدت بينايي، فشار داخلي چشم، ضخامت مركزي قرنيه، ميدان ديد، تعداد داروها، كاپينگ ديسك بينايي در بانك اطلاعاتي ثبت شد. Independent sampel t-test و Chi square test براي تشخيص تفاوت ميان گروه ها بكار گرفته شد. رگرسيون خطي دو متغييره براي پيش‌بيني انحراف ميدان بينايي و كاپينگ ديسك بينايي (متغيير وابسته) در مقابل جنس، سن، ضخامت مركزي قرنيه، refractive error و فشار داخلي چشم بكار گرفته شد.
يافته¬ها: به طور كلي در ميان 404 بيمار 273 نفر (58.6%) از آن ها مرد بودند. ميانه ي ضخامت مركزي قرنيه در بيماران 524.5 ميكرومتر با دامنه 410 تا 630 ميكرومتر بوده است. ضخامت مركزي قرنيه در بيماران POAG نسبت به بيماران PEXG بيشتر بود. (Pvalue<0.001) بيماران POAG داراي refractive error بدتري نسبت يه بيماران PEXG بودند. (Pvalue<0.001) در هر دو گروه بيماران ضخامت مركزي قرنيه همبستگي منفي با سن (r=-0.10 و p=0.02 ) و همبستگي مثبت با refractive error و MD ميدان بينايي(r=0.17 و r=0.17 و p=0.001 و 0.001> P ) داشت. همبستگي محسوسي ميان ضخامت مركزي قرنيه و كاپينگ ديسك بينايي (r=-0.05 و p=0.23 )، ضخامت مركزي قرنيه و فشار داخلي چشم (r=0.05 و p=0.25 ) ديده نشد. در آناليز دو متغييره ضخامت مركزي كمتر، فاكتور پيش بيني كننده مستقل با بدتر بودن MD ميدان بينايي و افزايش عمودي و افقي كاپينگ ديسك بينايي در بيماران POAG و PEXG بود.
نتيجه¬گيري: اين مطالعه نشان مي دهد ضخامت مركزي قرنيه در معاينه اوليه به صورت مستقل با بيشتر بودن استيج گلوكوم در بيماران POAG رابطه دارد اما در بيماران PEXG اين رابطه مشاهده نمي شود. در تمام بيماران ارزيابي ضخامت مركزي قرنيه ارزشمند است. ارزيابي زودهنگام فشار داخلي چشم ممكن است در بيماران با قرنيه نازك تر ارزشمند باشد.
كلمات كليدي: